Walka ze zmianami klimatu

Technologie wodne, które pomagają w obniżeniu emisji dwutlenku węgla i wytwarzaniu czystej energii w celu budowania zdolności reagowania na zmiany klimatu

Zmiana klimatu, lub też kryzys klimatyczny, to istotny problem globalny, a jego konsekwencje stają się z roku na rok coraz bardziej odczuwalne.
Zmiana klimatu odnosi się do obserwowanych zmian statystycznych regionalnego i globalnego klimatu ziemi, znanych również jako globalne ocieplenie. Dowody naukowe są jasne: działalność człowieka w znacznym stopniu przyczyniła się do gwałtownego przyspieszenia zmian klimatycznych, z jakimi obecnie mamy do czynienia.

 

W Veolia Water Technologies podejmujemy działania mające na celu walkę ze zmianą klimatu i zachęcamy naszych klientów do podejmowania podobnych działań. Zdajemy sobie sprawę, że świat nie ma czasu na powolną i statyczną ekologiczną przemianę, potrzebujemy natychmiastowej ekologicznej transformacji. Skupiamy się na dostarczaniu i wytwarzaniu technologii wodnych, aby wspomóc w zapewnieniu tej rewolucji.

W naszym ostatnim raporcie zbadanych zostało pięć kluczowych trendów, które wpływają na  zmiany klimatyczne.

Kluczowy trend #1: Ekstremalne zjawiska pogodowe
Kluczowy trend #2: Łagodzenie wpływu na zmiany klimatyczne
Kluczowy trend #3: Przystosowanie do zmiany klimatu
Kluczowy trend #4: Instrumenty finansowe wspierające zrównoważony rozwój
Kluczowy trend #5: Osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto

Planując stworzyć kanały komunikacji pomiędzy naszymi interesariuszami w celu dzielenia się pomysłami i zmiany status quo, wierzymy, że trendy te okażą się kluczowe w naszej walce przeciwko zmianie klimatu.

 

 

W raporcie: pięć kluczowych trendów i rozwiązań w walce ze zmianą klimatu

TURCJA
Turecki sektor prywatny liderem na drodze do zerowej emisji netto

Podobnie jak większość państw śródziemnomorskich, Turcja jest coraz bardziej narażona na zmianę klimatu. W konsekwencji państwo ratyfikowało Porozumienie Paryskie i opublikowało swój plan działania mający na celu osiągnięcie zerowej emisji netto do roku 2053. 
Na czele jest firma Pınar Süt, jeden z największych krajowych producentów nabiału. Od 2011 roku firma prowadzi obliczenia śladu węglowego przedsiębiorstwa i podejmuje odpowiednie działania w celu redukcji emisji dwutlenku węgla. W latach 2015-2020 producent osiągnął 13-procentową redukcję dzięki produkcji biogazu.

MALEZJA
Centrum finansowe TRX skupione na światowej klasy zrównoważonych innowacjach

W Kuala Lumpur wprowadzono Rządowy Program Transformacji Gospodarczej w celu przemiany kraju w państwo o wysokich dochodach poprzez politykę zrównoważonego rozwoju. Wprowadzając program w życie, malezyjska spółka państwowa, TRX City Sdn Bhd, uruchomiła Tun Razak Exchange (TRX) - nowe międzynarodowe centrum handlu i dzielnicę finansową, którego celem są alternatywne i  zrównoważone rozwiązania. Dzięki oczyszczaniu i ponownemu wykorzystaniu oczyszczonych ścieków zredukuje on emisję dwutlenku węgla o 40%, zużycie wody słodkiej o 50% i odzyska 70% swoich odpadów ze składowisk.

EKWADOR
Ulewne deszcze zagrażają zdrowiu i środowisku w Ekwadorze

Za sprawą ciepłego, tropikalnego klimatu i zmian klimatu największe miasto Ekwadoru, Guayaquil, doświadcza w ostatnich latach wzrostu ulewnych opadów deszczu. Pomimo trwających prób ograniczenia powodzi przez przedsiębiorstwo wodociągowe Interagua, problemy spowodowane skomplikowanym przestarzałym systemem kanalizacyjnym stały się poważnym lokalnym wyzwaniem. Aby podołać temu wyzwaniu, zainwestowano w moduł Sewer systemu Hubgrade Performance w celu wykorzystania kluczowych danych w czasie rzeczywistym, takich jak opady deszczu, poziom wody, dane dotyczące przepływu i prognozowanie wód opadowych. Moduł pomaga zwiększać wydajność systemu kanalizacyjnego, tak aby poradził sobie z nadmiernymi przepływami.

KANADA
Nasilenie pożarów spowodowane zmianą klimatu

W ostatnich latach Kanada doświadczyła kilku ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym pożaru Fort McMurray w Albercie, który spowodował szkody przekraczające 9,9 mld CAD. Czasami lokalna stacja uzdatniania wody pracowała na poziomie 150% swojej wydajności projektowej — po części dlatego, że strażacy polegali na systemie dystrybucji wody pitnej w walce z pożarem, a także dlatego, że zniszczenia wywołane pożarem spowodowały poważne straty ciśnienia w układzie. Actiflo® to wysokowydajny osadnik opatentowany przez firmę Veolia, który był w stanie uporać się z ciśnieniem dzięki bardzo krótkiemu czasowi retencji hydraulicznej.

FRANCJA
Zmiana podejścia do zasobów: przemiana ścieków w źródło zielonej energii

Aby złagodzić skutki zmian klimatu, miasta i firmy inwestują w technologie, których celem jest optymalizacja infrastruktury i redukcja kosztów, przy jednoczesnym obniżeniu emisji. Metropolia Montpellier na południu Francji modernizuje oczyszczalnię ścieków Maera, dostosowaną do narodowej strategii „Climate Air Energy”, wprowadzonej w celu redukcji węgla, zwiększenia produkcji energii odnawialnej oraz ochrony zasobów wodnych w całym kraju. W ramach projektu Maera, dzięki zastosowaniu technologii MemGasTM, dla gminy produkowany będzie biometan przy niskim zużyciu energii i wydajności, aż do 99,5%.

Od gmin po przemysł farmaceutyczny, spożywczy i mikroelektroniczny — pomagamy każdej branży zmniejszyć emisję.

Naszą stałą misją jest współpraca ze wszystkimi klientami i dostarczanie rozwiązań w zakresie technologii dla wody, aby pomóc w dekarbonizacji przemysłu oraz przemianie ścieków w źródło niedrogiej i czystej energii. Pomagamy naszym miastom i przemysłowi stać się bardziej odpornymi, dzięki przystosowaniu się do nawracających katastrof wywołanych zmianą klimatu.

Technologie

Technologie, które pomagają w łagodzeniu zmian klimatu i ich skutków oraz przystosowaniu się do nich

Gama produktów obejmująca wysokowydajny i kompaktowy proces klarowania wody do produkcji wody pitnej, wody procesowej oraz oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków.
Technologia membranowa MemGas™ to sprawdzona, najnowocześniejsza technologia produkcji biometanu. Opiera się ona na selektywnej przepuszczalności membrany w odniesieniu do różnych gazów.
Sprawdzona i elastyczna technologia bazująca na reaktorze-osadniku do usuwania zawiesin, dla sektora komunalnego i przemysłu
Innowacyjny system flotacji ciśnieniowej (DAF), który pozwala na zwiększenie efektywności zagęszczania i klarowania.

Aplikacje

Aplikacje, które pomagają w łagodzeniu zmian klimatu i ich skutków oraz przystosowaniu się do nich

Rozwiązania do kontroli, odbierania i oczyszczania wody deszczowej
Rozwiązania pozwalające na wykorzystanie oczyszczonych ścieków do celów użytkowych.
Technologie, usługi oraz specjalistyczna wiedza z zakresu oczyszczania, pozwalająca spełnić wymagania środowiskowe, usunąć zanieczyszczenia i przekształcić ścieki w zasoby.
Zoptymalizowane zarządzanie ściekami i wodami odpadowymi.

Usługi

Usługi, które pomagają w łagodzeniu zmian klimatu i ich skutków oraz przystosowaniu się do nich

Połączenie narzędzi cyfrowych i wiedzy Veolii, które sprawiają, że wszystkie Twoje procesy wodne są bardziej inteligentne, bezpieczne i zrównoważone.
Kompleksowa oferta usług z pakietami zapewniającymi optymalną wydajność i poczucie bezpieczeństwa.
Połączenie wysokowydajnych specjalistycznych środków chemicznych, innowacyjnego sprzętu do dozowania i kontroli, ze wsparciem ekspertów.
Kompleksowa analiza cyklu wodnego w celu odkrycia potencjalnych oszczędności i usprawnień operacyjnych.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czym jest zmiana klimatu?

Zmiana klimatu odnosi się do długotrwałych zmian wzorców klimatycznych Ziemi, w tym zmian temperatury, opadów, wzorców wiatru oraz innych elementów systemu klimatycznego. Napędzana jest przede wszystkim działalnością człowieka, taką jak spalanie paliw kopalnych, wylesianie, procesy przemysłowe i rolnictwo. Działalność ta uwalnia do atmosfery gazy cieplarniane (GHG), takie jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), tlenek azotu (N2O) i gazy fluorowane. Gazy te gromadzą ciepło w atmosferze Ziemi, prowadząc do efektu cieplarnianego, który powoduje wzrost średniej temperatury planety.

Jakie są konsekwencje zmiany klimatu?

Konsekwencje zmiany klimatu są szeroko rozpowszechnione i zróżnicowane, wpływają na różne aspekty środowiska i społeczeństwa ludzkiego.  Do jednych z najważniejszych skutków należą:

  • Wzrastające temperatury: globalne ocieplenie prowadzi do wyższych średnich temperatur, wywołując fale upałów i wpływając na ekosystemy, rolnictwo i zasoby wodne.
  • Ekstremalne zjawiska pogodowe: zmiana klimatu nasila i zmienia wzorce pogodowe, prowadząc do częstszych i poważniejszych zjawisk, takich jak huragany, susze, powodzie i pożary.
  • Wzrost poziomu morza: w miarę wzrostu globalnych temperatur dochodzi do topnienia lodu polarnego, co powoduje wzrost poziomu morza. To może skutkować erozją brzegu, zalewaniem nisko położonych terenów i utratą siedlisk przybrzeżnych.
  • Utrata bioróżnorodności: zmiana klimatu narusza ekosystemy, prowadząc do zmian w rozmieszczeniu siedlisk i zagrażając wyginięciem wielu gatunków roślin i zwierząt.
  • Zakłócenia w rolnictwie: zmiany wzorców temperatury i opadów mogą wpływać na plony i produkcję żywności, prowadząc do potencjalnych niedoborów żywności i wzrostów cen.
  • Wpływ na zdrowie ludzkie: zmiana klimatu może zaostrzać rozprzestrzenianie się chorób, zwiększać częstotliwość chorób związanych z upałem i wpływać negatywnie na jakość powietrza.

Jakie działania są podejmowane w celu zapobiegania zmianie klimatu?

Wysiłki w walce ze zmianą klimatu obejmują globalną współpracę, działania polityczne i indywidualne. Międzynarodowe porozumienia, takie jak Porozumienie Paryskie, mają na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury oraz promowanie zrównoważonych praktyk w dążeniu do złagodzenia skutków zmiany klimatu. Obejmuje to przejście na odnawialne źródła energii, promowanie efektywności energetycznej, ochronę lasów oraz wdrażanie zrównoważonych praktyk rolniczych. Świadomość społeczna i zbiorowe działania są kluczowe w podejmowaniu wyzwań stawianych przez zmianę klimatu i zapewniają zrównoważoną przyszłość dla naszej planety.