Grupa Veolia

Na całym świecie Veolia wspiera miasta i przemysł w zarządzaniu, optymalizacji i jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów.
Firma oferuje szereg rozwiązań związanych z wodą, energią i odpadami - z naciskiem na ich odzysk - promując przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zadaniem 220.000 pracowników firmy Veolia jest bezpośrednie przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju swoich klientów z sektora publicznego i prywatnego, umożliwiając im stały rozwój przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. 
Firma projektuje i wdraża specjalistyczne rozwiązania mające na celu zapewnienie dostępności, ochronę i uzupełnianie zasobów przy jednoczesnym zwiększaniu ich efektywności z punktu widzenia środowiskowego, gospodarczego i społecznego. Wszystkie te inicjatywy są częścią trwającej kampanii Veolii na rzecz odnowienia zasobów naturalnych na świecie.

KLUCZOWE DANE ZA 2022 R.

42,885 mld euro przychodów

3 sektory działalności:
woda, energia, odpady

220 000 pracowników
na całym świecie

WODA

 • 111 mln osób zaopatrywanych w wodę pitną
 • 97 mln osób objętych usługą odprowadzania ścieków
 • 4 130 zarządzanych stacji produkcji wody
 • 3 506 eksploatowanych oczyszczalni ścieków

ENERGIA

 • 680 obsługiwanych sieci ciepłowniczych i chłodniczych
 • 44 mln MWh wyprodukowanej energii 
 • 46 922 obsługiwanych instalacji cieplnych 
 • 2 716 zarządzanych obiektów przemysłowych 

ZARZĄDZANIE ODPADAMI

 • Ponad 46 mln osób obsługiwanych w zakresie odbioru odpadów w imieniu władz lokalnych 
 • 533 759 klientów biznesowych
 • 61 mln ton przetworzonych odpadów 
 • 823 działających instalacji przekształcania odpadów 

SIEDEM KLUCZOWYCH SEKTORÓW

Veolia zidentyfikowała siedem kluczowych rozwijających się rynków, reprezentowanych przez sektory o potencjale generowania przychodów, w których znaczne wykorzystanie zasobów wpływa na wzrost zapotrzebowania na zaawansowaną  wiedzę specjalistyczną. 
Sektory te otwierają nowe możliwości dla usług środowiskowych, w których Veolia dostarcza już rozwiązania wzorcowe:

 • Gospodarka cyrkulacyjna, mająca na celu rozwiązania problemu malejących zasobów wody, energii oraz surowców.
 • Innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę życia w miastach i związane z nimi usługi
 • Oczyszczanie trudnych zanieczyszczeń, takich jak odpady toksyczne, osady z oczyszczalni ścieków i zanieczyszczone ścieki
 • Demontaż platform wiertniczych, statków, samolotów i elektrowni jądrowych
 • Przemysł spożywczy i napojów oraz przemysł farmaceutyczny, zapewniający zgodność z surowymi normami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i jakości
 • Przemysł wydobywczy, metalurgiczny i energetyczny, które wymagają znacznych zasobów
 • Przemysł naftowo-gazowy i chemiczny, podlegający coraz bardziej wymagającym normom środowiskowym.