Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą w poszczególnych procesach ich przetwarzania (rekrutacji, obsługi klienta, windykacji, marketingu, sprzedaży, komunikacji zewnętrznej, procesie przetwarzania danych osobowych pracowników, dostawców, potencjalnych dostawców, akcjonariuszy) jest Veolia Water Technologies sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, numer KRS 0000039621.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Marcin Nawojski dostępny pod następującym adresem e-mail: [email protected]
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591) oraz ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z zm.).
 4. Usługodawca udostępnia na stronie internetowej formularz kontaktowy umożliwiający wprowadzenia danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.
 5. Proces rekrutacji jest prowadzony w celu zatrudnienia osób, których dane dotyczą tj. kandydatów do pracy.
 6. Proces przetwarzania danych osobowych pracowników jest prowadzony w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Proces obsługi klienta jest prowadzony w celu zawarcia i realizacji umowy z klientem.
 8. Proces windykacyjny jest prowadzony w celu odzyskania należności z tytułu świadczonych usług.
 9. Proces sprzedaży jest prowadzony w celu przedstawienia oferty własnych produktów i usług oraz zawarcia umowy.
 10. Proces marketingowych jest prowadzony w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług dedykowanymi kanałami komunikacji.
 11. Proces przetwarzania danych dostawców jest prowadzony w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu.
 12. Proces przetwarzania danych potencjalnych dostawców jest prowadzony w celu udzielenia zamówienia.
 13. Proces przetwarzania danych akcjonariuszy jest prowadzony w celu realizacji przepisów prawa handlowego.
 14. Proces komunikacji zewnętrznej jest prowadzony w celu przekazania m.in. do dziennikarzy informacji dot. Veolia Water Technologies sp. z o.o., budowania renomy Veolia oraz relacji biznesowych i marketingowych.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określa podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych, formę podania danych jak i ich odbiorców w przypadku poszczególnych procesów, co zostało przedstawione w poniższej tabeli:
PROCES

Podstawa prawna
przetwarzania


 
Okres przechowywania
danych

Dobrowolność lub obowiązek
podania danych


 
Odbiorcy danych
REKRUTACJA Art. 6 ust. 1 pkt a) 2 lata DB kurierzy, poczta polska
PRACOWNICY Art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), f) oraz
Art. 9 ust. 2 pkt b), h), j)
10 lat dla pracowników zatrudnionych od 01.01.2019,
50 lat dla pozostałych pracowników
 
OB Banki, kurierzy,
poczta polska,
kontrahenci
OBSŁUGA KLIENTA Art. 6 ust. 1 pkt b), c), f)
tj. cele statystyczne
6 lat od zakończenia umowy DB Banki, kurierzy,
poczta polska
WINDYKACJA Art. 6 ust. 1 pkt b), c), f) 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji DB Kurierzy, poczta polska
SPRZEDAŻ Art. 6 ust. 1 pkt b), f)
tj. cele statystyczne
6 lat od zakończenia umowy DB Kurierzy, poczta polska
MARKETING Art. 6 ust. 1 pkt a) , f) Do czasu złożenia sprzeciwu DB Kurierzy, poczta polska
DOSTAWCY Art. 6 ust. 1 pkt b), c), f)
tj. cele statystyczne
6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały
ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od
ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia
DB Kurierzy, poczta polska
POTENCJALNI DOSTAWCY Art. 6 ust. 1 pkt b), c 10 lat DB Brak
AKCJONARIUSZE Art. 6 ust. 1 pkt c) 5 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych akcjonariusza OB Banki, akcjonariusze
KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA Art. 6 ust. 1 pkt f) Do czasu złożenia sprzeciwu DB Kurierzy, poczta polska

DB - dobrowolność
OB - obowiązek

16.Każda osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw przewidzianych w RODO:

 1. prawo dostępu - uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. prawo do otrzymania kopii danych – uzyskać kopię danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikająca z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. prawo do sprostowania - żądać sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnić niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. prawo do usunięcia danych - żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania - żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
       a.    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
       b.     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
       c.     administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
       d.    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 6. prawo do przenoszenia danych – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz żądać przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 7. prawo do sprzeciwu - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

  Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z administratorem (dane teleadresowe administratora w pkt 1) lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w pkt 2) i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

17. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem UODO można kontaktować się w następujący sposób:

     a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
     b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
     c. telefonicznie poprzez infolinię Urzędu: 606 950 000

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę może dotyczyć:
       a) imion i nazwisk,
       b) telefonów kontaktowych,
       c) adresu
       d) firmy
       e) adresu e-mail,
       f) tematu i treści wiadomości,
       g) zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
       a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
       b) naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 11. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów
       a) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
       b) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.