Odpowiedzialność korporacyjna

Corp responsability hero banner

Resourcing the World - Odnawiamy zasoby świata

Zapewnienie dostępu do podstawowych usług, sprawiedliwy podział zasobów i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń to kluczowe wyzwania dla naszych społeczności. Veolia dąży do tych celów każdego dnia poprzez stałe monitorowanie naszych inicjatyw CSR i wdrażanie zrównoważonych rozwiązań w imieniu naszych klientów. 
Wyniki CSR Veolii odzwierciedlają podejście do ciągłego doskonalenia na całym świecie, którego celem jest zaspokojenie potrzeb wszystkich interesariuszy zarówno w firmie, jak i poza nią. Nasze metodyczne podejście do oceny i ciągłego doskonalenia jest poparte wskaźnikami mierzącymi nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska, zasobów ludzkich, zrównoważonych zakupów i dostępu do podstawowych usług.

 

Wyniki społeczne

Veolia rozwija swój zasięg w lokalnych społecznościach, poprzez usługi które dostarcza oraz odgrywa bezpośrednią rolę w codziennym życiu ludzi. Doświadczenie i unikalne rozwiązania firmy poprawiają dostęp do podstawowych usług w wielu krajach i środowiskach, spełniając potrzeby władz publicznych, które powierzają jej zarządzanie swoimi usługami. 
Firma zapewnia efektywne usługi, które zwiększają atrakcyjność i konkurencyjność regionów. Wynikająca z tego wartość społeczna jest mierzona za pomocą raportów społecznych, których główne wskaźniki są szczegółowo wyjaśnione w podsumowaniu wyników CSR - CSR Performance Digest

 

Efektywność środowiskowa

Od 2002 r. Veolia stosuje System Zarządzania Środowiskowego wraz z około 100 wskaźnikami do pomiarów i monitorowania wpływu swoich działań na środowisko i zdrowie publiczne przy zachowaniu pełnej jawności. Ochrona środowiska jest  priorytetem dla Veolii, której misją jest projektowanie i wdrażanie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie różnych zasobów i chroniących je dla przyszłych pokoleń.
 

Odpowiedzialność społeczna

Veolia jest zintegrowana i zobowiązana do pełnego przejęcia odpowiedzialności społecznej jako jednostka biznesowa oraz jako pracodawca z wyboru dla swoich pracowników w regionach, w których działa. Zaangażowani menedżerowie Veolii dają przykład społecznej odpowiedzialności biznesu za interesariuszy wewnątrz firmy. 
Od 2001 r. firma wdrożyła szereg wskaźników stosowanych na całym świecie, które gromadzi za pomocą jednego narzędzia dedykowanego danym społecznym. W rezultacie Veolia posiada dokładny obraz sytuacji dotyczących zasobów ludzkich i praktyk operacyjnych.
 

Zrównoważone zakupy

W 2009 r. Veolia wprowadziła wskaźniki efektywności w zakresie zrównoważonych zakupów, które obejmują potrzebę szkolenia nabywców w zakresie zrównoważonego rozwoju i zapewnienia, że dostawcy biorą pod uwagę kwestie związane z CSR.  Stanowią one wiarygodny i niezawodny element zarządzania polityką zrównoważonych zakupów firmy.

 

Rating pozafinansowy

Veolia jest oceniana pod względem zarządzania biznesem, zarządzania zasobami ludzkimi, wyników w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonych zakupów i wyników społecznych, dzięki czemu pojawia się w różnych specjalistycznych indeksach rynkowych.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i partnerów jest głównym celem Veolia Water Technologies.

Promowanie dobrych praktyk BHP jest dla nas wspólnym celem, zarówno dla kierownictwa, jak i pracowników.

Pierwszym krokiem w kierunku zarządzania ryzykiem jest wiedza

Wierzymy, że bardzo istotne jest edukowanie naszych pracowników o źródłach zagrożeń, zasadach i przepisach bezpieczeństwa. 
Dbamy o to, aby wszyscy pracownicy stosowali się do poniższych zasad:

  • Przestrzeganie wszystkich zasad i przepisów bezpieczeństwa, które są odpowiednie i niezbędne na danym stanowisku pracy
  • Działania zgodne z bezpiecznymi praktykami pracy
  • Zobowiązanie się do ukończenia wszystkich programów szkoleniowych i certyfikacyjnych związanych z bezpieczeństwem
     

Bezpieczeństwo to sprawa każdego z nas

Każdy pracownik jest częściowo odpowiedzialny za zapobieganie ryzyku zawodowemu dla siebie i swoich współpracowników. W Veolia angażujemy pracowników w inicjatywy i sprawozdawczość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także w poszukiwanie bardziej niezawodnych praktyk bezpieczeństwa. 

Zachęcamy naszych pracowników do stosowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich swoich działaniach oraz do uczenia się identyfikowania zachowań stanowiących zagrożenie.
Jesteśmy przekonani, że każdy ma do odegrania rolę w łańcuchu odpowiedzialności, która umożliwi jeszcze bardziej zmniejszyć liczbę wypadków w miejscu pracy.

Dbamy o to, aby nasi pracownicy wiedzieli, że ich bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem i mają prawo odmówić udziału w jakiejkolwiek działalności, w której czują, że ich bezpieczeństwo może być zagrożone.