Etyka i zgodność z przepisami

Jako część grupy Veolia przywiązujemy dużą wagę do etyki, więc uczyniliśmy ją integralną częścią naszego podejścia. Umożliwiając zarówno pracownikom, a także stronom trzecim zgłaszanie wszelkich wątpliwości, uruchomiliśmy Whispli - portal internetowy - i Whispli Voice - linię telefoniczną, które zapewniają dostęp do zgłaszania nieprawidłowości.

Jako część Grupy Veolia, w Veolia Water Technologies staramy się promować i przestrzegać naszych wartości. W zróżnicowanym i ewoluującym świecie pracujemy nad zapewnieniem codziennej etyki jako podstawowego aspektu naszego zarządzania. Wdrożyliśmy przewodnik i narzędzia, które mają służyć jako punkt odniesienia dla wszystkich pracowników i stron trzecich, umożliwiając im przestrzeganie tych wartości i wypełnianie obowiązków wobec naszej firmy i naszych interesariuszy.

Podstawowe wartości Veolii to odpowiedzialność, solidarność, szacunek, innowacyjność i orientacja na klienta.

Chcąc mieć pewność, że wartości te są powszechnie znane i przestrzegane, Veolia wprowadziła w 2004 roku Przewodnik Etyczny, który zapewnia pracownikom i stronom trzecim wspólny punkt odniesienia. Zawiera on szczegółowe informacje na temat etycznego postępowania, którego Veolia oczekuje na co dzień w oparciu o pięć filarów. Służy on jako wzorzec etycznego zachowania i jest nadzorowany przez niezależną Komisję Etyki.

Zachęcamy pracowników i osoby trzecie do zgłaszania wątpliwości za pośrednictwem systemu alertów Veolii - Whispli, który zapewnia ochronę zarówno osobie zgłaszającej, jak i stronie zaangażowanej.

Kontakt z Komisją Etyki Veolii

Whistleblowing służy jako sposób zgłaszania przypadków nieetycznych i nielegalnych działań, a także innych form niewłaściwego postępowania związanych z naszą polityką i wartościami.

Whispli, utworzona w 2021 r., jest dedykowaną platformą alertów etycznych. W ramach ciągłego doskonalenia, w 2023 r. utworzono Whispli Voice -  infolinię zaprojektowaną w celu zwiększenia dostępności naszej wewnętrznej platformy do zgłaszania nieprawidłowości.

Whispli i Whispli Voice umożliwiają wszystkim pracownikom i stronom trzecim zgłaszanie wszelkich wątpliwości. Wszystkie zgłoszenia dotyczące etyki przesyłane za pośrednictwem infolinii lub platformy muszą odnosić się do poważnych naruszeń etyki i wartości Veolii, być dokonywane w dobrej wierze oraz poparte faktami i szczegółami. Niedostarczenie tych niezbędnych informacji może utrudnić Komisji Etyki prowadzenie dochodzenia.

Jeśli wiesz o naruszeniu zasad etyki lub zgodności z przepisami, skontaktuj się bezpośrednio i anonimowo z naszą Komisją Etyki, klikając poniżej.

Jako część grupy Veolia, pracowaliśmy nad ustanowieniem silnej wewnętrznej kultury etycznej opartej na naszych wspólnych wartościach. Od wszystkich naszych pracowników oczekuje się, że będą przestrzegać tych wartości poprzez zrozumienie ich istoty. W ramach tego wdrożyliśmy system zgłaszania nieprawidłowości, nadzorowany przez niezależną Komisję Etyki, który ma na celu rozwiązywanie problemów związanych z etyką i zgodnością z przepisami. System ten jest zgodny z francuskimi przepisami dotyczącymi porządku publicznego i może być wykorzystywany zarówno przez wewnętrznych, jak i zewnętrznych informatorów.

Alain Souperbat pictureAlain Souperbat

Dyrektor ds. Zgodności z przepisami, Veolia Water Technologies

Uwaga: wszystkie alerty dotyczące etyki zgłaszane telefonicznie lub za pośrednictwem platformy muszą odnosić się do poważnych naruszeń etyki i wartości Veolii, być zgłaszane w dobrej wierze i poparte faktami i szczegółami takimi jak:

  • miejsce domniemanego naruszenia,
  • zaangażowane osoby,
  • opis rzekomo nieetycznych zachowań.

Bez tych informacji Komisja Etyki nie jest w stanie przeprowadzić dochodzenia.