Zastrzeżenia prawne

General Conditions of Use of Veolia Water Technologies' site

I. Redaktor serwisu

Ta strona należy do Veolia Water Technologies.
Veolia Water Solutions & Technologies
Prywatna spółka akcyjna (francuska: Société Anonyme) o kapitale zakładowym w wysokości 308.182.176 EUR,
Siedziba rejestrowa: 1, Place Montgolfier - 94417 Saint-Maurice - Francja
Zarejestrowana w RCS Créteil pod numerem 414 986 216
Telefon: +33 1.45.11.55.55
Dyrektor publikacji: Séverine Le Bideau

Ta strona została zarejestrowana we francuskiej Krajowej Radzie Ochrony Danych (Commission Nationale Informatique et Libertés) (CNIL) pod numerem 18 86 157.


II. Warunki użytkowania


A. Cel witryny

Grupa Veolia Environnement (zwana dalej „Grupą”) lub jej spółki zależne, takie jak Veolia Water Solutions & Technologies (dalej „Veolia Water Solutions & Technologies”), zapewnia Użytkownikom (dalej „Użytkownicy”) dostęp do niniejszej Witryny internetowej (zwanej dalej „ Witryna ”) na poniższych warunkach.
Korzystając z niniejszej Witryny, Użytkownicy wyrażają zgodę na jej warunki, a także zobowiązują się do przestrzegania tych warunków zgodnie z datą dostępu do Witryny.
Celem niniejszej Witryny jest dostarczenie Użytkownikom pozaumownych informacji dotyczących Grupy i jej spółek zależnych i ma na celu przedstawienie przeglądu działalności Grupy, wyłącznie w celach informacyjnych.
O ile nie określono inaczej, podane informacje nie będą w żadnym przypadku interpretowane jako oferty handlowe produktów lub usług Grupy lub w szczególności Veolia Water Solutions & Technologies.
Veolia Water Solutions & Technologies dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację informacji wyświetlanych w Witrynie i zastrzega sobie prawo do poprawiania jej treści w dowolnym czasie i według własnego uznania.
Jednocześnie,  Grupa/ Veolia Water Solutions & Technologies nie gwarantuje dokładności, precyzji, aktualizacji lub kompletności informacji udostępnianych w Witrynie. Każdy Użytkownik ponosi w pełni ryzyko związane z poleganiem na zawartych w niej informacjach.
W żadnym wypadku Veolia Water Solutions & Technologies nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę aktualności zawartych w niej informacji.


B. Poszanowanie praw własności intelektualnej

Witryna i wszystkie elementy, które ją tworzą, w szczególności takie jak znaki towarowe, teksty, ilustracje/grafiki, logo, nazwy prawne, produkty, zdjęcia, video/ animacje muzyczne lub wszelkie inne charakterystyczne znaki i oznaczenia stanowią wyłączną własność Veolia Water Solutions & Technologies i wszystkich jej spółek zależnych oraz ich dostawców usług technicznych.

Znaki handlowe i logo Veolia Water Solutions & Technologies używane na tej stronie zostały zarejestrowane w Institut National de la Propriété Intellectuelle (Krajowym Instytucie Własności Intelektualnej we Francji) we Francji.

W związku z tym jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie, adaptacja, modyfikacja, zmiana, przekazywanie do osób trzecich w  jakiejkolwiek formie, w całości lub części Witryny lub jakichkolwiek jej elementów jest surowo zabronione, chyba że uprzednio uzyskano wyraźne zezwolenie Veolia Water Solution & Technologies, i będzie stanowić naruszenie prawa zgodnie z artykułami L.122-4 i L.335-2 i nast. francuskiego kodeksu własności intelektualnej, co może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego i / lub karnego.

 

C. Ochrona danych osobowych

Veolia Water Solutions & Technologies zbiera i przetwarza dane osobowe (nazwisko, imię, adres e-mail itp.) przekazane jej za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do zadawania pytań o informacje.

Dane są przetwarzane przez Grupę/ Veolia Water Solutions & Technologies/ Veolia Water Technologies Sp. z o.o. Są one przechowywane przez zewnętrznego dostawcę usług hostingowych, który jest podwykonawcą firmy Veolia Water Solutions & Technologies z siedzibą w Unii Europejskiej i są przechowywane tak długo, jak długo jest to wymagane do przetworzenia zapytania/ wniosku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych* Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia i przenoszenia, z których może skorzystać wysyłając:

Veolia Water Solutions & Technologies
Kierownik strony internetowej: Séverine Le Bideau
1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène
94417 Saint-Maurice

Jeśli masz trudności z zarządzaniem swoimi danymi osobowymi, możesz wysłać skargę do inspektora ochrony danych Veolia Water Solutions & Technologies pocztą na adres:
Veolia Water Solutions & Technologies
Inspektor ochrony danych
1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène
94417 Saint-Maurice

lub e-mailem na adres [email protected]. Masz również prawo do wniesienia skargi do CNIL  (Commission Nationale Informatique et libertés - krajowa komisja ds. informatyki i swobód) lub właściwego organu nadzorczego.

* znowelizowana ustawa nr 78-17 dotycząca technologii informatycznych, danych i wolności z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) nr (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ponadto, Użytkownik Witryny ma prawo do:

  • wniesienia sprzeciwu - z uzasadnionych powodów - wobec przetwarzaniu danych, które go dotyczą,
  • sprzeciwu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, wobec wykorzystywania ich danych do celów marketingowych, w szczególności do celów handlowych, przez Veolia Water Solutions & Technologies, jej partnerów biznesowych lub jakiegokolwiek administratora odpowiedzialnego za dalsze przetwarzanie danych; to prawo do sprzeciwu wobec ujawnienia jest realizowane bezpośrednio przez Veolia Water Solutions & Technologies, która zobowiązuje się do przekazania takiego sprzeciwu swoim partnerom umownym, którym te dane osobowe mogły zostać przekazane;
  • skontaktowania się z administratorem danych osobowych, w tym przypadku Veolia Water Solutions & Technologies, w celu (i) potwierdzenia czy jego dane osobowe były przetwarzane; (ii) informacji dotyczącej celu ich przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane są udostępniane; (iii) informacji na temat ich danych osobowych, które go dotyczą, jak również źródła pochodzenia;
  • zażądać, na podstawie prawa do sprostowania, aby administrator plików poprawił, uzupełnił, zaktualizował, zablokował lub usunął dotyczące go dane osobowe, które są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie lub przechowywanie jest zabronione odpowiednio.


D. Gromadzenie informacji statystycznych z przeglądarki („pliki cookie”)

Veolia Water Solutions & Technologies pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, że niektóre informacje, które nie są danymi osobowymi ani danymi pozwalającymi na ich identyfikację, mogą być zapisywane przez jej serwery (używana przeglądarka, adres IP ...).
W rzeczywistości pliki cookie mogą być automatycznie wprowadzane w przeglądarce Użytkowników Witryny. Cookies to małe pliki zawierające informacje, które rejestrują dane dotyczące przeglądania Witryny przez Użytkowników (odwiedzane strony, data i czas itp.), których celem w szczególności jest ułatwienie dostępu do Witryny i do których Veolia Water Solutions & Technologies może mieć dostęp. .
Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie, ale pozwalają internautom na odrzucanie plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.
Jednak Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że jeśli ustawili przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, niektóre elementy Witryny mogą nie działać prawidłowo.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL)).
 

E. Linki

Veolia Water Solutions & Technologies może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie należą do Grupy lub żadnej z jej spółek zależnych.
Strony osób trzecich są niezależne od witryny Veolia Water Solutions & Technologies.
Veolia Water Solutions & Technologies nie jest w stanie kontrolować zawartości stron osób trzecich, dostęp do tych witryn odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i wyłączne ryzykow Użytkowników Witryny.
Linki do stron osób trzecich w żaden sposób nie stanowią potwierdzenia, umowy lub poparcia przez Veolia Water Technologies co do treści tych stron.
W związku z tym Veolia Water Solutions & Technologies zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści, produkty, usługi i reklamy oferowane na stronach osób trzecich lub za wszelkie inne elementy składowe tych stron.
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Veolia Water Solutions & Technologies nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, uznane lub domniemane, w wyniku lub w związku z wykorzystaniem informacji, usług lub danych dostępnych na stronach osób trzecich, wynikające z dostępu lub przeglądania tych witryn osób trzecich.

 

F. Odpowiedzialność
Veolia Water Solutions & Technologies, jej menedżerowie lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające lub związane z korzystaniem z aktualnej Witryny, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy lub inne dobra Użytkowników, powodować problemy techniczne lub w inny sposób utrudniać dostęp do Witryny, przypadkowo lub nawet uniemożliwiać dostęp do Witryny, i to niezależnie od przyczyny i pochodzenia straty lub szkody.
Veolia Water Solutions & Technologies nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej lub jakiegokolwiek innego zdarzenia niezależnego od jej woli, uniemożliwiającego korzystanie z Witryny.

Veolia Water Solutions & Technologies zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub nawet zaprzestania rozpowszechniania całości lub części Witryny, w szczególności linków do innych witryn i / lub zmiany tych, które mogą być rozpowszechniane między Użytkownikami.
Użytkownicy zobowiązują się, że nie będą celowo ani nieumyślnie wprowadzać wirusów lub plików jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie Witryny.

Użytkownicy ponoszą tym samym pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Veolia Water Solutions & Technologies i / lub jakimkolwiek osobom trzecim w wyniku wadliwego, oszukańczego lub niezgodnego z prawem użytkowania i / lub wykorzystania Strony lub jednego z jej elementów oraz będą pociągnięci do odpowiedzialni za skutki roszczeń lub działań sądowych, z nich wynikających.

 

G. Prawo właściwe

Każde użycie tej Witryny podlega jurysdykcji francuskiej.
Niniejsza Witryna podlega przepisom prawa francuskiego.
W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności z innymi przepisami mającymi zastosowanie do Użytkowników, niniejsze Warunki Użytkowania są jedynymi obowiązującymi, a ich interpretacja będzie podlegać wyłącznie właściwym sądom podlegających jurysdykcji Sądu Apelacyjnego w Paryżu.