Biosep™ / Neosep™

Bioreaktor membranowy (MBR)

Biosep™ to proces tlenowego biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

Przegląd

Skuteczny, kompaktowy, łatwy w obsłudze

Biosep, innowacyjne rozwiązanie opracowane przez Veolia Water Technologies, łączy dwie sprawdzone technologie:

 • oczyszczanie biologiczne z wykorzystaniem osadu czynnego;
 • filtrację membranową.

Biosep™ oczyszcza ścieki do wysokiej jakości, która całkowicie umożliwia  ponowne wykorzystanie powstałego strumienia wody do nawadniania i/lub zastosowań przemysłowych.

Ponad 120 projektów referencyjnych wdrożonych na całym świecie wykazało, że rozwiązanie Biosep™ zapewnia:

 • znaczną redukcję zanieczyszczenia ChZT/BZT oraz biogenami czyli azotem i fosforem;
 • znaczne i natychmiastowe usuwanie bakterii, które w zależności od wymagań dla oczyszczonej wody może być uzupełnione o dezynfekcją końcową.

Firma Veolia oferuje również pakiet Biosep™ Pack obejmujący nowe modularne systemy filtracji membranowej:

 • elastyczne i modułowe rozwiązania;
 • gwarantowane parametry pracy takie same, jak w przypadku konwencjonalnego procesu Biosep™.

Rozwiązanie Biosep™ jest implementowane pod znakiem towarowym  Neosep™ w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii.
 

Biosep™ dla przemysłu

Technologia Biosep™ spełnia szczególne wymagania klientów przemysłowych, gdy muszą oni rozwiązywać następujące problemy:

 • stężone ścieki;
 • zapewnienie wysokich standardów odprowadzania i wydajności oczyszczania;
 • unowocześnienie/modernizacja istniejących obiektów;
 • ponowne wykorzystanie wody;
 • ograniczona przestrzeń.

 

Biosep™ zapewnia wysokowydajne oczyszczanie ścieków przemysłowych w następujących branżach:

 • przemysł spożywczy i napojowy;
 • farmaceutyki;
 • kosmetyki;
 • sektor chemiczny;
 • petrochemia;
 • biopaliwa;
 • odcieki ze składowisk;
 • przemysł celulozowo-papierniczy;
 • przemysł motoryzacyjny;
 • włókiennictwo itd.

   

Biosep™ do zastosowań komunalnych

Biosep™ to bioreaktor membranowy opracowany przez firmę Veolia. Zapewnia on proces obejmujący osad czynny, w którym klarowanie odbywa się z wykorzystaniem separacji membranowej.

Biosep™ skierowany jest do użytkowników komunalnych, którzy:

 • muszą spełniać wysokie standardy dotyczące jakości odprowadzanych ścieków (obszary wrażliwe na zanieczyszczenie środowiska/ aglomeracje);
 • dążą do wysokiej efektywności procesu oczyszczania ścieków;
 • mają ograniczony teren pod budowę/rozbudowę;
 • chcą ponownie wykorzystać wodę do nawadniania, zraszania lub ponownego uzupełnienia warstw wodonośnych.

Biosep™ to idealne rozwiązanie dla klientów komunalnych, na których terenie występują duże sezonowe wahania jakości oraz ilości ścieków (obszary turystyczne). Biosep™ umożliwia również bezpośrednie odprowadzenie oczyszczonej wody na obszary wrażliwe na zanieczyszczenie środowiska, unikając w ten sposób budowy długich kanałów zrzutowych. 

 

Zalety procesu Biosep™ dla użytkowników komunalnych:

 • Membrany zapewniają klarowanie, więc stosowane obciążenie ładunkiem ChZT/BZT może być znacznie wyższe niż w przypadku klasycznego osadu czynnego. W tym rozwiązaniu reaktor biologiczny jest mniejszy, lecz pokrywa takie samo obciążenie, co sprawia że instalacja jest bardziej zwarta
 • Dzięki kompaktowemu wykonaniu konstrukcję można ograniczyć do zwartego systemu, co ułatwia również  kontrolę i zmniejszenie uciążliwości związanej z emisją hałasu oraz złowonnych zapachów
 • W przypadku ścieków mieszanych i przeciążeniu ładunkiem Biosep™ eliminuje zagrożenia związane ze zjawiskiem “pęcznienia” osadu na skutek rozwoju i silnej dominacji bakterii nitkowatych
 • Dzięki dodatkowej dezynfekcji UV ścieki oczyszczone przez Biosep™ mogą być ponownie wykorzystywane w instalacjach nawadniających, zraszających lub do uzupełniania warstw wodonośnych
 • Dzięki kompaktowej budowie i łatwej adaptacji w już istniejących zbiornikach, Biosep™ jest idealnym rozwiązaniem do rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów.
   

Przykłady referencyjnych projektów komunalnych:
 

 • Saint Laurent du Var, Francja (2013), 110000 RLM
 • Disneyland Paris, Francja (2013), 20000 RLM
 • Saint Nazaire, Francja (2012), 75000 RLM
 • Monnaie, Francja (2012), 5600 RLM
 • Achéres DERU - Seine Aval, Francja (2011), 110000 RLM
 • Port Leucate, Francja (2011), 45000 RLM
 • Ashbourne, Irlandia (2006), 5000 RLM
 • Avranches, Francja (2006), 40000 RLM
 • Rousset, Francja (2006), 12000 RLM
 • Saint-Jouan des Guérêts, Francja (2006), 7500 RLM
   

Cechy i zalety

Biosep™ zapewnia otrzymanie  wysokiej jakości ścieków oczyszczonych:

 • Duża redukcja zanieczyszczeń ChZT/BZT i azotu ogólnego
 • Usuwanie dużej ilości zawiesiny
 • Wysoka skuteczność usuwania bakterii

Biosep™ oferuje wiele zalet w porównaniu do konwencjonalnego biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego:

 • Kompaktowe rozmiary systemu
 • Brak końcowego osadnika (brak ryzyka utraty osadu, wydajność jest niezależna od indeksu objętości osadu (SVI)
 • Reaktor biologiczny jest mniejszy, lecz pracuje przy podobnym obciążeniu ładunkiem
 • Wysoka skuteczność usuwania ChZT, w tym wolno ulegającemu biodegradacji ChZT, dzięki odpowiedniemu „wiekowi osadu” i separacji membranowej
 • Zmniejszenie zużycia reagentów w usuwaniu fosforu
 • W ramach instalacji odwadniania osadów nadmiernych można również wyeliminować zagęszczacz osadu  ze względu na wysokie stężenie osiągane w reaktorze biologicznym.

Zastosowanie

Dzięki swej sprawdzonej konstrukcji Biosep™ stanowi bardzo kompaktowe rozwiązanie do oczyszczania ścieków przy wysokim stężeniu biomasy (od 8 do 12 g SS/l). Biosep™ to rozwiązanie odpowiednie dla instalacji o zwartej konstrukcji.

 

Biosep, bioréacteur à membranes (MBR)

 

Zasada działania

Rozwiązanie Biosep™ wykorzystuje zbiornik biologiczny i system membranowy, który może występować w różnych konfiguracjach w zależności od zastosowania i warunków lokalnych. Moduły membranowe w wersji zanurzeniowej (najczęściej stosowanej) są zamontowane bezpośrednio w reaktorze biologicznym lub w dedykowanym zbiorniku membranowym.

 • Po podczyszczeniu na sicie wstępnym (np. usunięciu piasku, drobin plastiku, włóknin itp) ściek surowy przepływa do zbiornika biologicznego,  w którym usuwane są zanieczyszczenia organiczne (ChZT/BZT), azotowe i fosforowe.
 • Następnie proces filtracji membranowej  oddziela wodę od osadu czynnego: oczyszczony ściek jest zasysany za pomocą pompy niskociśnieniowej (< 0,6 bar). Osad zatrzymany przez membranę tworzy placek osadowy na jej zewnętrznej powierzchni. Osad nadmierny jest bezpośrednio usuwany ze zbiornika biologicznego do systemu odwadniania.
 • Stabilna wydajność filtracji membranowej to kluczowy czynnik procesu; jest on sterowany przez zautomatyzowane funkcje, które zapewniają mycie i płukanie zwrotne membrany, tzn. płukanie zwrotne, napowietrzanie oraz czyszczenie chemiczne (zwykle przy użyciu zasady/utleniacza i kwasu cytrynowego). Rozwiązania te zostały opracowane na podstawie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia firmy Veolia.

 

Zoptymalizowana i uproszczona linia oczyszczania

Dzięki usunięciu etapu konwencjonalnego klarowania grawitacyjnego w osadniku wtórnym, separacja membranowa likwiduje ograniczenia związane z sedumentacją osadu, ponieważ jakość odprowadzanej wody oczyszczonej jest całkowicie kontrolowana przez barierę fizyczną jaką są membrany.

 

Fizyczna bariera w głównej części systemu 

Dobór odpowiednich membran filtracyjnych (membrany płaskie/płytowe lub membrany kapilarne, pustowłóknowe) jest ważnym czynnikiem.

Główne kryteria wyboru to:

 • Wytrzymałość mechaniczna membran (długotrwała integralność membrany)
 • Stabilne parametry hydrauliczne membran
 • Przywrócenie wydajności hydraulicznej po przeciążeniu
 • Optymalizacja powiązanych kosztów operacyjnych

Veolia nie współpracuje tylko z jednym dostawcą membran, co pozwala nam wybrać i dostarczyć najbardziej odpowiedni moduł membranowy w zależności od rozwoju technologicznego i informacji producentów. Veolia posiada ponad 120 komunalnych i przemysłowych instalacji referencyjnych oraz współpracuje z kilkunastoma dostawcami membran.

 

Wydajność

Wysokiej jakości ścieki oczyszczone

Jakość ścieków oczyszczonych uzyskana przy zastosowaniu rozwiązania Biosep™ jest w pełni zgodna z restrykcyjnymi normami środowiskowymi oraz spełnia wymagania obowiązujące dla instalacji komunalnych i przemysłowych.
Biosep™ zapewnia wysokie poziomy usuwania zanieczyszczeń organicznych i azotowych oraz zatrzymuje niemal całą zawiesinę ze skutecznością nieosiągalną dla podobnych rozwiązań. System ten zachowuje stabilność niezależnie od zmian obciążenia ładunkiem. Główna dezynfekcja ścieków oczyszczonych odbywa się na etapie filtracji membranowej. Dodatkowa dezynfekcja może być konieczna w zależności od obowiązujących wymagań.

 

Skuteczne oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych

Przykładowa wydajność w zakresie ścieków komunalnych:

WYDAJNOŚĆ
Oczyszczanie biologiczna
ChZT ≥ 75-90 % ≤ 30-50 mg/l  (ChZT nieulegające biodegradacji)
BZT5 ≥ 80-95 % ≤ 5-25 mg/l
SS ≥ 90-95 % ≤ 5 mg/l
Azot całkowity (TN) ≥ 70-80 % ≤ -5-20 mg/l
Fosfor całkowity (TP) ≥ 80-90 % ≤ -1-10 mg/l
Dezynfekcja
Bakterie coli 4-5 log  
Bakterie coli odporne na ciepło 4-5 log  
Paciorkowce kałowe D 4-5 log  

 

Estetyczny wygląd, brak zapachu, brak hałasu

Dzięki innowacyjnej i kompaktowej konstrukcji rozwiązanie Biosep™ jest łatwe w montażu w każdym miejscu bez wpływu na środowisko, złowonnych zapachów i hałasu.

Serwis

Badania prowadzone od 1991 roku przez firmę Veolia Water Technologies, Dział Techniczny firmy Veolia oraz centrum badawczo-rozwojowe Veolia (Veolia Research and Innovation) pozwoliły uzyskać wyjątkową wiedzę w dziedzinie bioreaktorów membranowych (MBR).

 

Wyniki badań firmy Veolia

ARAMIS to centrum wiedzy specjalistycznej dedykowanej do technologii i zastosowań membran.

Jego ogólne cele to:

 • Ocena cech technicznych membrany: stopień zatrzymania, właściwości hydrauliczne i mechaniczna wytrzymałość membran oraz wybór dostawców;
 • Wykonywanie autopsji membran: badanie stopnia zanieczyszczenia, diagnostyka właściwości hydraulicznych, identyfikacja zanieczyszczeń;
 • Określenie optymalnych warunków pracy i metod skutecznego mycia/czyszczenia.

 

 

Specjalistyczna wiedza Veolia Water Technologies

1991 r.

Pierwsze badania na bioreaktorach membranowych

1993 r.

Industrializacja Biosep™

1995 r.

Pierwszy kontrakt przemysłowy: Składowisko „Les Epesses” (Francja)

1999 r.

Pierwszy kontrakt miejski: Perthes-en-Gâtinais - Francja

2003 r.

Inauguracja Centrum Specjalistycznej Wiedzy na temat aplikacji membranowych: ARAMIS

2004 r.

Uruchomienie nowego typoszeregu modułowych jednostek MBR: Pakiet Biosep™

Od 2005 r.

Światowy lider w projektowaniu, budowie i obsłudze bioreaktorów membranowych

Nasza specjalistyczna wiedza zapewnia klientom modułowe, skomputeryzowane rozwiązania wspomagające obsługę.

Asortyment produktu