Czy Twój zakład produkcyjny jest zgodny z BREF?

WEBINAR: Zaktualizowany dokument BREF dla branży spożywczej, napojów i mleka. Co powinni wiedzieć producenci

Dołącz do naszego seminarium internetowego, aby dowiedzieć się więcej o najlepszych praktykach pozwalających sprostać wyzwaniom BREF!

Po opublikowaniu najnowszych wytycznych dotyczących kontroli wpływu zanieczyszczeń i zrzutów z zakładów produkujących żywność, napoje i mleko, firmy muszą zapewnić, że ich zakłady produkcyjne są w pełni zgodne z przepisami. Dotyczy to zarówno wody procesowej jak i ścieków z zakładu.

Niedawno opublikowany BREF dla tego sektora opiera się na oryginalnym dokumencie z 2006 roku i stanowi jego aktualizację. Od czasu wydania nowej wersji dokumentu producenci mają czas do grudnia 2023 r. na zapewnienie zgodności swoich działań.

Zarejestruj się na nasze seminarium internetowe poświęcone branży spożywczej i napojów. Nasi eksperci podzielą się najlepszymi praktykami w zakresie zgodności z BREF.  

 

 • 2 grudnia 2021 - 11:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)
 • 7 grudnia 2021 - 10:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)

 

Tematyka:

 • Jak reaguje rynek - rosnące potrzeby, opinie z branży.
 • Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków: czy Twój zakład produkcyjny jest zgodny z wymaganiami?
 • Jakie są najlepsze rozwiązania, aby sprostać Twoim wyzwaniom?
 • Skoncentruj się na nowej ofercie produktowej i studium przypadku

Webinar będzie prezentowane w języku angielskim. 

 

Rozwiązanie Nutri-Pack zapewnia ciągłość biznesową

 

Posiadamy kompletne portfolio rozwiązań wspierających klientów branży spożywczej i napojów w codziennej działalności. Wiedząc, że zgodność z przepisami i ograniczanie ryzyka są kluczowymi wyzwaniami,  opracowaliśmy Nutri-Pack, rozwiązanie do oczyszczania ścieków, które gwarantuje ciągłość biznesową zakładów produkcyjnych.

 

Nutri-Pack zmniejsza zawartość substancji biogennych w ściekach poprzez:

 •  90% redukcję fosforu
 •  95% redukcję zawiesiny.

Do you know if your site is compliant?

Updated food, drink and milk BREF: What manufacturers need to know

 

With the latest guidance published on controlling the impact of pollution and discharges from food, drink and milk manufacturing sites, businesses must now ensure that their plants are fully compliant. This includes both the process water and wastewater of your site.

The newly released BREF for the FDM sector builds on and updates the original document from 2006. Now that the updated guidance has been released, manufacturers have until December 2023 to ensure their operations are compliant.

Join our Webinar to know more about best practices to overcome the BREF challenges!

 

Register to our Webinar for FDM - Experts talk to share best practices about BREF and get customer feedback!

 

On December 2, 2021 - 11 am Central European Time (CET)

On December 7, 2021 - 10 am Central European Time (CET)

 

 • How is the market reacting - growing needs, feedback from the industry!
 • Water & water treatment : is your site compliant?
 • What are the best solutions to address your challenges
 • Focus on new product offering and case study

Nutri-Pack solution ensures business continuity


We have a complete portfolio of solutions to support FDM customers in daily operations. Knowing that compliance and risk mitigation are key challenges, we have just released Nutri-Pack, an effluent polishing solution that guarantees business continuity of your plants. 


Nutri-Pack reduces the nutrients of your wastewater by:

 • 90% reduction of phosphorus
 • 95% reduction of suspended solids