Przedwdrożeniowe badania pilotowe z zastosowaniem Filtra HYDROTECH

W ciągle zmieniających się warunkach gospodarowania wodą i jej zasobami szczególnego znaczenia nabierają badania technologiczne w skali pilotowej a od dostawców technologicznych coraz częściej oczekuje się przeprowadzenia testów przedprojektowych.

 

Dlaczego się tak dzieje? Główna przyczyna tkwi w coraz to nowych wymaganiach jakościowych dla wody procesowej na co nakładają się dwa dodatkowe zjawiska tzn. utrudniony dostęp do źródła dobrej jakości wody świeżej i oraz kosztów oczyszczania i zrzutu wód odpadowych. Pociąga to za sobą kolejną konsekwencję czyli konieczność poszukiwania rozwiązań z użyciem dostępnych technologii w różnych aplikacjach, których sprawdzenie na etapie poprzedzającym wdrożenie jest bardzo pożądane.

W myśl opisanej sytuacji Veolia Water Technologies Sp.z o.o. w roku 2020 przeprowadziła badania w skali pilotowej dla jednego z kluczowych krajowych producentów wyrobów z metali nieżelaznych. Testy przedwdrożeniowe dotyczyły filtracji bocznikowej wody w obiegu chłodzącym. Aplikacja filtracji bocznikowej zładu obiegu chłodzącego nie jest niczym szczególnym, jednakże w tym przypadku było kilka szczególnych celów, które należało osiągnąć czyli: przepływ grawitacyjny przez urządzenie filtrujące, odporność medium filtracyjnego na oleje i tłuszcze, niskie zużycie wody, generowanie mniej niż 1% odpadu w postaci strumienia osadów oraz wysoka skuteczność usuwania zawiesiny właściwej.

 

KONTAKT

Tomasz Jamrocha
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 668 887 237 

Powyższe cele zapewniają Użytkownikowi podniesienie efektywności energetycznej Zakładu oraz zmniejszenie kosztów konserwacji urządzeń cieplnych.

Do badań wykorzystano instalację pilotową złożoną z samoczyszczącego filtra dyskowego Hydrotech wraz z wyposażeniem. Wydajność zastosowanego w trakcie badań filtra dyskowego to 80 m3/h co jest wartością tylko 4 razy mniejszą od planowanej wydajności instalacji filtracji bocznikowej w pełnej skali technicznej. Ta niewielka różnica wydajności instalacji pilotowej i docelowej umożliwia dokładne przeskalowanie wyników testów do poziomu instalacji docelowej. Jednostka pilotowa funkcjonowała w trybie automatycznym, dodatkowo ze zdalnym nadzorem technicznym i technologicznym. Filtr dyskowy Hydrotech pracował nieprzerwanie przez okres dwóch miesięcy, podczas których wspólnie z Użytkownikiem prowadzone były kontrole parametrów pracy urządzenia oraz analizy fizyko-chemiczne parametrów i wskaźników wody chłodzącej.

Wyniki testów potwierdziły osiągnięcie celów. Korzystając z informacji zebranych w trakcie testów obecnie trwa przygotowanie rozwiązania docelowego dla Użytkownika.

Te same samoczyszczące filtry dyskowe Hydrotech mogą być wykorzystane w uzdatnianiu innych rodzajów wód obiegowych, oczyszczaniu wód surowych na ujęciach, mogą stanowić element ciągu uzdatniania wody poprzedzonego koagulację lub mogą być stosowane do usuwania zawiesin w procesie oczyszczania ścieków.