Stacja Termicznej Utylizacji Osadów w Krakowie - Płaszowie

Instalacja bazująca na technologii spalania osadów w złożu fluidalnym

Cel inwestycji

W 2010 r. została wybudowana kompletna stacja termicznej utylizacji osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków Płaszów II i oczyszczalni ścieków Kujawy w Krakowie, z możliwością utylizacji osadów dowożonych z innych oczyszczalni.
Celem zrealizowanego projektu było uzyskanie procesu termicznej utylizacji z jak najmniejszym zużyciem energii oraz zminimalizowanie kosztów zagospodarowania odpadów powstających w procesie.

Rozwiązanie technologiczne

Główne elementy instalacji:

 • węzeł magazynowania i transportu osadu,
 • węzeł podsuszania osadów,
 • węzeł spalania,
 • system odzysku ciepła,
 • system oczyszczania spalin,
 • system monitoringu procesu i spalin,
 • system sterowania,
 • węzeł wypłukiwania i zestalania odpadów niebezpiecznych.
   

Osad podchodzący z oczyszczalni jest transportowany przenośnikami lub przewożony do stacji przyjmowania osadów i gromadzony w silosie osadu odwodnionego, skąd jest dalej transportowany do suszarki osadu.

W instalacji zastosowano przeponową suszarkę dyskową Haarslev o wydajności 12 100 kg/h mokrego osadu (22% s.m.), co odpowiada 4 714 kg odparowanej wody na godzinę. Suszarka jest zasilana w ciepło w postaci gorącej pary, które jest odzyskiwane z procesu spalania osadów.

Zaletami zastosowanego procesu suszenia są:

 • możliwość zastosowania gorącej pary do zasilania suszarki w ciepło,
 • bezpieczeństwo pracy,
 • eliminacja zagrożenia wybuchem gazów i pyłów przez zastosowanie suszenia przeponowego,
 • możliwość odzysku energii cieplnej włożonej do procesu.

Podsuszony osad jest następnie poddawany procesowi spalania, który prowadzony jest w piecu ze złożem fluidalnym Pyrofluid™. Docelowa przepustowość instalacji spalania wynosi 64 t s.m./d.

Zaletami zastosowanego procesu spalania w piecu ze złożem fluidalnym są:

 • duża turbulencja złoża fluidalnego, stała temperatura i stała intensywność procesu, które zapewniają całkowite spalenie materii organicznej,
 • stała temperatura pracy w zakresie 850-900oC, zapewniające dłuższą żywotność pieca oraz skuteczne usuwanie NOx,
 • duża powierzchnia wymiany ciepła wewnątrz złoża fluidalnego pozwala na zmniejszenie wielkości instalacji,
 • elastyczna praca.

Stacja termicznej utylizacji osadów jest wyposażona w system odzysku ciepła, którego zadaniem jest wstępne schłodzenie spalin przed skierowaniem ich do systemu oczyszczania oraz produkcja pary nasyconej do zasilania węzła podsuszania.
Podczas procesu termicznej utylizacji powstają popioły (klasyfikowane jako odpady inne niż niebezpieczne) oraz produkty uboczne z oczyszczania spalin zawierające popioły lotne i pozostałości (klasyfikowane jako odpady niebezpieczne).
Produkty uboczne z oczyszczania spalin są poddawane procesowi zestalania, którego końcowym produktem będą bloczki betonowe.
Popioły są wykorzystywane w budownictwie do celów niebudowlanych. Pozostałości są składowane na składowisku odpadów niebezpiecznych.
    
Podczas procesu termicznej utylizacji powstają popioły, klasyfikowane jako odpady inne niż niebezpieczne oraz produkty uboczne z oczyszczania spalin zawierające popioły lotne i pozostałości, klasyfikowane jako odpady niebezpieczne.
Produkty uboczne z oczyszczania spalin są poddawane procesowi zestalania, którego końcowym produktem będą bloczki betonowe. Popioły oraz pozostałości są odbierane przez firmę zewnętrzną, posiadająca uprawienie do transportu.
Popioły są wykorzystywane w budownictwie do celów niebudowlanych. Pozostałości są składowane na składowisku odpadów niebezpiecznych. 

Dodatkowe informacje      

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie 
 • Nazwa projektu: „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów" w Krakowie, kontrakt nr 2000/PL/P/PE/012-06
 • Wykonawca: Veolia Water Technologies sp. z o.o. (Lider) w konsorcjum z OTV France
 • Termin realizacji: 10.2007 - 10.2010
 • Roboty realizowane według warunków kontraktowych FIDIC (Żółta Książka)