Oczyszczalnia wód kopalnianych dla Kopalni Węgla Brunatnego „Turów" w Bogatyni

Zastosowanie procesu ActifloTM w połączeniu z linią odwadniania osadów

Cel inwestycji 

Celem budowy oczyszczalni było oczyszczenie wód pochodzących z odkrywki kopalni węgla brunatnego w stopniu wymaganym przez obowiązujące przepisy, pozwalającym na ich zrzut do potoku Biedrzychówka.

Inwestycja, stanowiła kontynuację zadania, którego celem jest kontrola nad zanieczyszczonymi wodami kopalnianymi ewakuowanymi z odkrywki i kierowanymi przez oczyszczalnie pośrednio do Nysy Łużyckiej.

Projekt ten był drugim kontraktem zrealizowanym przez Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dla PGE GiEK Kopalnia Węgła Brunatnego Turów, po zakończonym w 2007 r. i obejmującym zakresem zaprojektowanie oraz budowę oczyszczalni ścieków z zastosowaniem technologii Actiflo™.
 

Rozwiązanie 

W przeciwieństwie do pierwszej inwestycji, której zadaniem była modernizacja istniejącej oczyszczalni, projekt polegał na zaprojektowaniu kompletnie nowego obiektu w oparciu o sprawdzoną już technologię wysokosprawnej koagulacji dynamicznej ActifloTM.

Główną zaletą zastosowanego procesu jest jego sprawdzona duża elastyczność tzn. wysoka efektywność usuwania zawiesiny utrzymująca się na stałym poziomie przy zmiennych warunkach obciążenia hydraulicznego i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń.

Wybudowana oczyszczalnia została wyposażona w dwie linie ActifloTM o tej samej przepustowości hydraulicznej oraz pełną linię osadową bazującą na odwadnianiu osadów na prasach taśmowych.
Produktem ubocznym instalacji jest osad, który jest wywożony na miejsce składowania poza teren oczyszczalni.

Zastosowane rozwiązanie pozwoliło uzyskać redukcję zawiesiny z maksymalnego poziomu 2500 mg/l do wartości poniżej 35 mg/l przy maksymalnym przepływie 40,8 m3/min.

Praca oczyszczalni jest nadzorowana i optymalizowana przez układ automatycznego sterowania, przy zapewnieniu możliwości ingerencji operatora w tryb pracy oczyszczalni i jej urządzeń.

Przyjęty układ oczyszczalni jest w pełni elastyczny i pozwala na różne warianty eksploatacji z możliwością przepływu przez jedną lub dwie linie Actiflo™, w zależności od warunków pracy tj. od obciążenia hydraulicznego i ładunku zawiesiny.

Kluczowe dane                  

  • Zakres prac: projekt, dostawa i montaż urządzeń, rozruch
  • Technologia: Actiflo™
  • Przepływ średni: 23 040 m3/d