Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków dla Tymbark Sp.z.o.o. Sp.k. w Olsztynku

Oczyszczanie ścieków z przetwórstwa owoców i warzyw z zastosowaniem procesu beztlenowego i tlenowego

Cel inwestycji

Zakład przetwórstwa owoców i warzyw Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp. k. w Olsztynku posiadał podczyszczalnię ścieków wybudowaną w latach 2005 – 2006 przez Veolia Water Technologies, z której ścieki były odprowadzane do kanalizacji miejskiej. W 2010 r. podjęto decyzję o rozbudowie oczyszczalnie wskutek zwiększenia mocy produkcyjnych. Celem nowej inwestycji było wykonanie nowej wysokoefektywnej oczyszczalni ścieków, której parametry odpływowe pozwoliłyby na zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki. 
 

Rozwiązanie

Ze względu na korzyści technologiczno-ekonomiczne do oczyszczenia ścieków w Zakładzie Przetwórstwa Owoców i Warzyw Tymbark w Olsztynku zastosowano sekwencję procesu beztlenowego i tlenowego. Układ oparty jest na wysokoefektywnym reaktorze beztlenowym BIOBED®EGSB pracującym w technologii osadu granulowanego oraz reaktorach tlenowych AnoxKaldnes™ MBBR (Moving Bed Biological Reactor) pracujących w technologii złoża ruchomego. 

 

Zalety zastosowanej technologii

 • Oczyszczalnia osiąga wszelkie parametry ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami w zakresie znacznie przewyższającym wymagania
 • Stabilna praca reaktora beztlenowego niezależnie od dużej zmienności obciążeń objętościowych i temperatury 
 • Bezproblemowe wyłączanie i włączanie reaktora zarówno krótkookresowe jak i długookresowe
 • Bardzo wysoka elastyczność pracy w zmiennych warunkach, w tym pracy sezonowej 
 • Stabilna praca następczej obróbki tlenowej (m. in. zmniejszenie indeksu Mohlmanna poniżej 100)
 • Mały przyrost osadu nadmiernego
 • Dodatni bilans energetyczny - produkcja biogazu w procesie beztlenowym.
   

Zastosowany proces zapewnił bardzo stabilną pracę oczyszczalni, niezależnie od wahań jakości i ilości ścieków surowych z dodatkową korzyścią w postaci wytwarzanego biogazu, który jest wykorzystywany jako dodatkowe źródło energii dla zakładu i stanowi podstawę certyfikatów OZE. 

Beztlenowe oczyszczalnie ścieków: 

 •  Oczyszczalnia ścieków dla SM Mlekovita, Wysokie Mazowieckie
 •   Oczyszczalnia ścieków dla zakładu produkcyjnego TYMBARK w Tymbarku