eXeno™ - skuteczne oczyszczanie ścieków farmaceutycznych

eXenoTM - ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie firmy Veolia Water Technologies

Liczne zanieczyszczenia, takie jak farmaceutyki i inne pozostałości leków, są stale uwalniane do oczyszczalni ścieków (OŚ) w wyniku ich stosowania przez ludzi (w szpitalach, gospodarstwach domowych), produkcji (np. przemysł farmaceutyczny) oraz zastosowania w weterynarii i produkcji rolniczej (np. antybiotyki i pestycydy / herbicydy). Ścieki takie, ze względu na swój złożony wzór chemiczny i ograniczenia konwencjonalnej oczyszczalni ścieków, nawet po oczyszczeniu i zrzuceniu do zbiorników wodnych, nawet w bardzo niskich stężeniach, mogą potencjalnie powodować ostre i przewlekłe skutki toksyczne dla organizmów wodnych.

 

Konwencjonalne oczyszczanie ścieków oparte na systemach osadu czynnego nie są w stanie usunąć wielu organicznych mikrozanieczyszczeń, w tym większości farmaceutyków. Reaktory biologiczne  eXenoTM, wykazują o wiele wyższą efektywność  w oczyszczaniu ścieków farmaceutycznych w porównaniu do rozwiązań z procesem osadu czynnego. 

eXenoTM to rozwiązanie Veolia Water Technologies do skutecznego i ekonomicznego biologicznego usuwania pozostałości leków ze ścieków. eXenoTM bazuje na reaktorach AnoxKaldnesTM MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) i mikroorganizmach narastających w postaci biofilmu na plastikowych nośnikach (kształtkach). Dzięki zastosowaniu wielu reaktorów w szeregu , technologia MBBR umożliwia selekcję specyficznych  mikroorganizmów wyspecjalizowanych w usuwaniu trudnych do biodegradacji związków, takich jak farmaceutyki. eXenoTM może być zaprojektowany do pełnego oczyszczania ścieków (na przykład z przemysłu farmaceutycznego, gdzie kilka reaktorów MBBR jest stosowanych szeregowo) oraz na etapie doczyszczania na komunalnej oczyszczalni ścieków po istniejącym procesie z osadem czynnym. W tym przypadku trzy reaktory są używane w trybie cyklicznym a krótki czas retencji jest wystarczający, aby usunąć pozostałości leków w ściekach.

Innowacyjne rozwiązanie biologiczne eXenoTM jest:

  • Skuteczne: skutkuje silnym usuwaniem trudno rozkładalnych farmaceutyków (np. Diklofenak)
  • Korzystne ekonomiczne: dzięki zastosowaniu większej ilości bakterii i mniejszej ilości ozonu i / lub węgla aktywnego koszt zużycia energii i środków chemicznych jest zredukowany
  • Przyjazne dla środowiska: unika uwalniania produktów ubocznych typowych dla zaawansowanego oczyszczania.

 

Referencje

Astrazeneca, Szwecja

Dostosowany do wymagań proces MBBR obejmujący sześć etapów oczyszczania ścieków z produkcji do jakości wymaganej do zrzutu do jeziora, służącego jako źródło wody pitnej dla rejonu Sztokholmu. Instalacja została zaprojektowana do usuwania TOC, N i P (wydajność 1800 m3/d, TOC 440 kg/d).

 

JCS Grindes, Łotwa

Pięciostopniowy proces MBBR do usuwania trudno degradowalnych związków organicznych pochodzących z produkcji farmaceutycznej, w tym fenoli i wysokich stężeń organicznych związków azotu. Wydajność instalacji 500 m3/d.

 

Mermiss, Dania

Projekt rozwojowy częściowo finansowany przez Duńską Agecję Ochrony Środowiska (EPA), koncentrujący się na technologii MBBR do usuwania farmaceutyków głównie ze ścieków szpitalnych. Partnerzy projektu: uniwersytety, instytuty, przedsiębiorstwa wodociągowe.

 

Mereff, Dania

Projekt rozwojowy kontynuujący odkrycia z Mermiss, skupiający się na oczyszczaniu ścieków z konwencjonalnego systemu osadu czynnego za pomocą MBBR (projekt częściowo finansowany przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska). Proces wykorzystuje zasadę rotacji, zapewniając unikalne wyniki oczyszczania.

Proces został opatentowany.

 

Veolia Water Technologies doradza i wspiera przemysł farmaceutyczny we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową w zakładach.

Niezależnie od procesu produkcyjnego i bez względu na lokalizację zakładu dostarczamy rozwiązania obejmujące uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Dobieramy technologie odpowiednie do indywidulanych warunków, dostarczamy systemy do produkcji wody oczyszczonej, wody do iniekcji (WFI),  instalacje do oczyszczania specyficznych i trudnych ścieków pochodzących zakładów produkcji API (aktywne składniki do produkcji gotowych form leków), farmaceutyków, kosmetyków i biotechnologii.