Skuteczne zarządzanie ściekami w przedsiębiorstwach spożywczych i napojowych

Producenci żywności i napojów stają przed szeregiem wyzwań związanych z gospodarką ściekową, zwłaszcza w świetle zaostrzania standardów i aktualizacji dokumentów dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz  dokumentów referencyjnych BAT (BREF) dla przemysłu spożywczego, napojów i mleka (FDM).

Podobnie jak w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, które wytwarzają ścieki jako produkt uboczny swojej działalności, producenci żywności i napojów muszą uzyskać zgodę na odprowadzanie tych ścieków do kanalizacji lub odbiornika (rzeki, wód powierzchniowych)  i przestrzegać warunków pozwolenia. Warunki te będą określone dla danej firmy i prawnie wiążące, co oznacza, że ​​ich nieprzestrzeganie może skutkować podjęciem kroków prawnych przez spółkę wodną.

Skład i ilość wytwarzanych ścieków będzie się znacznie różnić w zależności od firmy w sektorze żywności i napojów. W zależności od rodzaju wytwarzanego produktu ścieki mogą mieć wysokie poziomy biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT) i chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), a także wysokie poziomy składników odżywczych oraz zawiesin i rozpuszczonych ciał stałych. Na przykład surowa woda z przetwórstwa mleczarskiego prawdopodobnie zawiera znaczną ilość materiału organicznego, podczas gdy woda chłodząca z gorzelni ma bardzo niewielką ilość dodatkowych substancji.  Również wytwarzanie nowych produktów lub zmiany w asortymencie produktów mogą powodować zmianę składu ścieków.

Wyzwanie związane z zarządzaniem ściekami dodatkowo wzrosło z powodu zaostrzenia zezwoleń dotyczących ścieków przez wiele przedsiębiorstw wodociągowych.

Producenci muszą być również świadomi aktualizacji norm określonych przez Europejskie Biuro Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń (ang. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau  - IPPC). W grudniu 2019 r. IPPC opublikowało zaktualizowane dokumenty BAT i BREF dla przemysłu spożywczego, napojów i mleka (FDM). Te „techniki” to najlepsze praktyki służące zapobieganiu lub minimalizowaniu wpływu działalności zakładu na środowisko. BREF zawiera również powiązane z BAT poziomy emisji (BAT AEL), normy dotyczące zrzutów z instalacji do powietrza i wody, które muszą być spełnione. Po opublikowaniu nowej wersji wytycznych producenci mają czas do listopada 2023 r., aby zapewnić zgodność z przepisami. Dokument zawiera jednak ponad 800 stron, więc zinterpretowanie wpływu wymagań na biznes nie jest proste. Ważne jest również, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na zaprojektowanie i wdrożenie wszelkich nowych technologii przed upływem terminu. Dlatego zaleca się, aby producenci rozpoczęli współpracę ze specjalistycznym dostawcą rozwiązań do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, który może ocenić wymagania i zaproponować najlepsze możliwe rozwiązanie.

Obecnie istnieje szeroki i stale rosnący zakres opcji monitorowania, zarządzania i oczyszczania ścieków. Zdalne monitorowanie systemów wodnych i związanych z nimi narzędzi cyfrowych, takich jak nasza oferta usług cyfrowych Hubgrade, może pomóc firmom w lepszym zrozumieniu specyfiki różnych typów ścieków  i ich poprawnej kontroli. To nie tylko pomaga zapewnić zgodność z przepisami i pozwoleniami na odprowadzenie ścieków, ale zebrane dane mogą również ułatwić optymalizację istniejącej instalacji w celu poprawy wydajności i niezawodności - w niektórych przypadkach eliminując potrzebę dalszych inwestycji kapitałowych.

Ponadto korzystne jest przeanalizowanie możliwości efektywniejszego gospodarowania wodą  i ściekami poprzez wprowadzenie działań w zakresie odzysku wody i ponownego jej wykorzystania. Ponowne wykorzystanie i recykling ścieków może przynieść znaczne oszczędności związane z kosztami zarówno wody wodociągowej, jak i odprowadzania oczyszczonych ścieków, a także pomóc firmom w osiągnięciu celów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.  

Chociaż w przeszłości istniały obawy wynikające z negatywnego postrzegania bezpieczeństwa ponownego wykorzystania oczyszczonej wody lub ścieków, lepsze zrozumienie tej kwestii sprawiło, że coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na takie rozwiązania.  Ważne jest, aby pamiętać, że każda woda zasilająca sieć wodociągową została wcześniej uzdatniona i przygotowana do ponownego użycia. Aby umożliwić ponowne wykorzystanie wody na miejscu, można zastosować szeroki zakres technologii uzdatniania, w tym filtrację, odwróconą osmozę (RO) i klaryfikację. Wskazówek dotyczących rozwiązania, które najlepiej odpowiada wymaganiom danego procesu i obiektu może udzielić specjalista w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej.

 

W Veolia Water Technologies oferujemy  szereg rozwiązań i technologii uzdatniania wody i ścieków, których celem jest sprostanie obecnym i przyszłym potrzebom producentów żywności i napojów. Jesteśmy również w stanie dostarczyć mobilne systemy uzdatniania wody, w odpowiedzi na tymczasową potrzebę zwiększonej wydajności lub zminimalizowania wpływu prac remontowych, czy konserwacyjnych.

 

Autor: Daniel Parry, Veolia Water Technologies UK