Tyskie Browary Książęce

Podczyszczalnia ścieków dla Kompani Piwowarskiej S.A.
Tyskie Browary Książęce.

Historia projektu

Veolia Water Systems sp. z o.o. rozpoczęła budowę podczyszczalni ścieków dla Kompanii Piwowarskiej S.A. Tyskie Browary Książęce w czerwcu 2002 r. Celem inwestycji było podczyszczenie ścieków browarniczych z zakładu w Tychach do poziomu pozwalającego na wprowadzenie ich do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
Inwestycję zrealizowano w rekordowym czasie 283 dni i przekazano do eksploatacji z początkiem maja 2003.

Rozwiązanie projektowe

oczyszczalnia beztlenowa
Oczyszczalnia beztlenowa

Mechaniczno-biologiczna podczyszczalnia ścieków dla Tyskich Browarów Książęcych o przepustowości docelowej 8000 m3/d stanowi kompleks 11 obiektów. Dla potrzeb podczyszczalni zastosowano jedną z najbardziej zaawansowanych, przyjaznych środowisku i ekonomicznie atrakcyjnych technologii, jaką jest proces beztlenowego oczyszczania ścieków, w którym związki organiczne przekształcane są w wysokoenergetyczny metan, dwutlenek węgla i niewielką ilość biomasy komórkowej.

Podstawowe elementy zaprojektowanego systemu stanowią: 

  • pompownia ścieków surowych,
  • kanalizacja doprowadzająca i odprowadzająca ścieki z browaru,
  • instalacja podczyszczalnia ścieków z reaktorem beztlenowym,
  • instalacja odsiarczania biogazu,
  • podłączenie biogazu do kotłowni - kompleksowe rozwiązanie spalania biogazu w kotłowni z węzłem tłocznym biogazu, przeróbką palników i systemem automatyki pracy kotłowni.

Wysoko stężone ścieki browarnicze po podczyszczeniu będą posiadać skład zbliżony do ścieków miejskich, więc po wprowadzeniu do kanalizacji miejskiej będą kierowane wraz ze ściekami komunalnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Sercem oczyszczalni jest reaktor beztlenowy, zbudowany jako reaktor wieżowy (24m wysokości). Dzięki zastosowanemu systemowi wewnętrznej recyrkulacji i zabudowie dwu systemów rozdziału faz, reaktor obciążony jest ładunkiem trzykrotnie większym od klasycznych reaktorów beztlenowych. Wewnętrzna, samoczynna i samoregulująca się recyrkulacja zapewnia równomierne obciążenie reaktora.

Odsiarczalnia biogazu THIOPAQ
Odsiarczalnia biogazu THIOPAQ

W oczyszczalni zastosowano również technologię odsiarczania biogazu. W procesie tym siarkowodór utleniany jest przez bakterie na drodze biochemicznej do siarki elementarnej. Technologia ta w stosunku do innych obecnie dostępnych na rynku technologii jest niezwykle atrakcyjna ekonomicznie dzięki bardzo niskim kosztom eksploatacji, przy jednocześnie niezwykle wysokiej skuteczności usuwania siarki (>99%).

Oczyszczalnia mimo wysokiego stopnia skomplikowania procesu technologicznego, nie wymaga stałej obsługi. Centrala systemu sterowania zlokalizowana została w sąsiednim obiekcie, skąd dozorowana jest oczyszczalnia.

Podczyszczalnia ścieków w Tyskich Browarach Książęcych jest jednym z najnowocześniejszych i największych obiektów tego typu w Europie.

Za bardzo dobrą organizację cyklu inwestycyjnego oraz wysoką jakość robót przy realizacji Podczyszczalni Ścieków dla Kompanii Piwowarskiej SA Tyskie Browary Książęce firma Veolia Water Systems dostała Wyróżnienie w Konkursie PZITB "Budowa Roku 2003".

Share