BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

Modernizacja wód kopalnianych nad potokiem Ślad.

W październiku 2006 r. Veolia Water Systems sp. z o.o. podpisała kontrakt na "Modernizację oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad" dla BOT KWB TURÓW S.A. 
Podstawowym celem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni było zwiększenie efektywności usuwania zawiesin z wód, przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości hydraulicznej oczyszczalni oraz usprawnienie działania urządzeń istniejącej oczyszczalni. 

W zaproponowanym rozwiązaniu zastosowano będący własnością grupy Veolia Water Solutions & Technologies proces ACTIFLOTM służący do oczyszczania wód przemysłowych.

Realizacja oczyszczalni obejmowała zakresem:

  • likwidację wybranych istniejących obiektów kubaturowych i liniowych,
  • modernizację istniejących obiektów: komora zasuw i odpowietrzania, osadniki,
  • budowę nowych obiektów kubaturowych: komora dystrybucji, komora zbiorcza oraz kraty, stacja ACTIFLO, pompownia osadu,
  • budowę oraz modernizację układu komunikacyjnego.

Wody kopalniane wstępnie podczyszczone na istniejących obiektach wykorzystanych w pierwszym stopniu oczyszczania są końcowo doczyszczane w nowym drugim stopniu oczyszczania, opartym o wysokosprawny proces koagulacji dynamicznej ACTIFLOTM. Główną zaletą tego procesu jest duża elastyczność oraz wysoka efektywność usuwania zawiesiny utrzymująca się na stałym poziomie przy zmiennych warunkach obciążenia hydraulicznego i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń. Dzięki temu w trakcie oczyszczania uzyskuje się redukcję zawiesiny z wartości maksymalnej 2500 mg/l do wartości 35 mgl/l na odpływie.
Dodatkową zaletą są znacznie mniejsze kubatury niż wymagane w procesie tradycyjnej koagulacji i flokulacji.

Praca oczyszczalni jest nadzorowana i optymalizowana przez układ automatycznego sterowania, przy zapewnieniu możliwości ingerencji operatora w tryb pracy oczyszczalni i jej urządzeń.

Oczyszczalnia usuwa zanieczyszczenia ze ścieków w stopniu wymaganym dla odprowadzenia ścieków do wód płynących. Wody kopalniane po ich oczyszczeniu są odprowadzane poprzez istniejący kanał do pobliskiego potoku Ślad.

Share