Wiedza technologiczna - istota naszej działalności

Veolia Water Technologies posiada w swoim portfolio 350 opatentowanych technologii z zakresu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, które zapewniają wyjątkową elastyczność zaprojektowanych rozwiązań i docelowo przynoszą naszym klientom wartość dodaną. 

Nasze wszechstronne rozwiązania i technologie są dedykowane zwiększeniu wartości zasobów wody i oczyszczonych ścieków. 

Naszym klientom oferujemy najlepsze dostępne rozwiązania, aby dostarczać wysokiej jakości wodę, oczyszczać lub ponownie wykorzystywać ścieki, produkować i odzyskiwać energię, wydobywać surowce i wykorzystywać produkty uboczne.

Rozwiązania Veolia Water Technologies obejmują: 

 • urządzenia i systemy standardowe lub modułowe łączące w sobie jedno lub więcej technologii oczyszczania wody lub ścieków
 • usługi towarzyszące i serwis - zapewniają bezpieczeństwo, efektywność i długi okres użytkowania zainstalowanych systemów
 • systemy sterowania - zapewniają stały nadzór i kierowanie pracą instalacji
 • badania pilotowe.

Wybrane technologie Veolia Water Technologies

Procesy fizyko-chemiczne

 • Actiflo - proces klarowania wykorzystujący obciążenie mikropiaskiem, zajmujący małą powierzchnię zabudowy 
 • Multiflo High Rate Softening - wysokowydajne chemiczne zmiękczanie połączone z zagęszczaniem osadu, oferowane także jako stacja przewoźna 
 • Struvia - zrównoważony odzysk fosforu ze ścieków 

Oczyszczanie biologiczne

 • AnoxKaldnes MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor - reaktor z ruchomym złożem biologicznym) - Oczyszczanie biologiczne zapewniające usuwanie wysokich stężeń BZT, ChZT i VOC 
 • Hybas - Biofilm Hybrydowy: Osad czynny w połączeniu z MBBR do redukcji substancji organicznej i azotu 
 • Anita Mox - Połączenie procesu tlenowego i beztlenowego w jednym reaktorze MBBR (z ruchomym złożem biologicznym) do oczyszczania ścieków o dużej zawartości związków amoniaku 
 • Biosep / Neosep - Reaktor biologiczny z zastosowaniem membran zanurzeniowych przeznaczony do odzysku i ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków
 • Biostyr BAF (Biological Aerated Filter - Biologiczny filtr napowietrzany) - Usuwanie wszystkich zanieczyszczeń biodegradowalnych, począwszy od związków węgla (ChZT i BZT) do azotu (N-NH4 i N-NO3) i zawiesiny ogólnej (TSS)

Oczyszczanie beztlenowe

 • Biobed Advanced - Reaktor łączący doskonałą wydajność reaktora UASB i efektywność systemu EGSB
 • Memthane - Beztlenowy MBR - oczyszczanie beztlenowe wysoce stężonych ścieków/odpadów organicznych, przy zwiększonym usuwaniu ChZT i zawiesiny ogólnej (TSS), zmniejszenie kosztów i produkcja biogazu bogatego w metan 
 • Biobulk CSTR (Completely Stirred Tank Reactor) - Oczyszczanie ścieków, które zawierają wysokie stężenia substancji nierozpuszczalnych i tłuszczów
 • Upthane - Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) technologia oczyszczania ścieków nisko-obciążonych ładunkiem, takich jak ścieki komunalne 
 • Skrubery Biothane - kompletne rozwiązania do oczyszczania wyprodukowanego biogazu, będącego źródłem energii odnawialnej.

Filtracja i separacja

CSO/SSO/Zarządzanie wodami burzowymi

Rozwiązania dedykowane dla ścieków powstałych podczas pogody deszczowej służące do zarządzania wodami burzowymi, wodami przelewowymi z kanalizacji ogólnospławnej (Combined Sewer Overflow - CSO) i kanalizacji sanitarnej (Sanitary Sewer Overflow - SSO), m.in.linie Hydrovex

Zmiękczanie i ekstrakcja

 • Carix (Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchanger) - zmiękczanie wody; usuwanie kationów wapnia i magnezu oraz anionów siarczanowych, azotanowych i chlorkowych poprzez regenerację złoża jonowymiennego z wykorzystaniem kwasu węglowego  
 • Zmiękczacze HD IX - Kompletna linia zmiękczaczy do zmiękczania wody produkowanej lub zmiękczania związków cholor-alkalicznych solanki 

Technologie membranowe

 • OPUS and OPUS II - Zoptymalizowane podczyszczanie i unikalna separacja, która generuje wysokiej jakości wodę o niskiej ilości odpadów
 • CeraMem Ceramic Membrane Systems (System membran ceramicznych) - Prawnie zastrzeżone materiały konstrukcyjne i unikalna struktura chemiczna membran umożliwiły stworzenie kompaktowych systemów, zdolnych do pracy w najbardziej wymagających zastosowaniach przemysłowych 
 • System ROSS - Kombinacja membran ceramicznych CeraMem do usuwania oleju i krzemionki z jednoczesnym zmiękczaniem wody w pełni modułowym ciągu
 • Sirion - Szeroki zakres systemów odwróconej osmozy stosowanych do produkcji wody procesowej w przemyśle, odsalania i ponownego wykorzystania wody morskiej.

Wyparki, odparowanie i krystalizacja

 • Wyparki Evaled - pakietowy system odparowania/ewaporacji stosowany do mniejszych wielkości przepływów, zapewnia uzyskanie wysokiego stopnia koncentracji, wysokiego poziomu separacji oraz ponowne wykorzystanie i zmniejszenie pozostałości do utylizacji
 • HPD Evaporation and Crystallization (Ewaporacja i krystalizacja) - technologie stosowane do produkcji i odzysku cennych produktów i pół-produktów ubocznych, odzyskanie zasobów wodnych oraz zmniejszenie ilości ścieków i zużycia energii

Przeróbka osadów ściekowych

 • BioCon - Suszenie lub termiczna utylizacja (spalanie) osadów z odzyskiem energii 
 • Exelys - Energooszczędny proces hydrolizy termicznej 
 • Solia - słoneczne suszenie osadów
 • Pyrofluid - termiczna utylizacja (spalanie) osadów w piecu ze złożem fluidalnym 

Środki chemiczne do uzdatniania wody

Środki chemiczne Hydrex do uzdatniania wody obejmują substancje organiczne i nieorganiczne, których celem jest spełnienie indywidualnych technicznych wymagań klientów w sektorze przemysłowym i komunalnym: 

 • Fizyczna obróbka wstępna wody,: osadzanie, filtracja itp. 
 • Fizyczna obróbka wstępna wody: osadzanie, filtracja itp.
 • Fizykochemiczna obróbka wstępna wody: odwrócona osmoza, żywice itp.
 • Oczyszczanie wody zasilającej: wieże chłodnicze, kotły, itp.
 • Produkcja wody pitnej
 • Produkcja wody procesowej
 • Oczyszczanie ścieków i kondycjonowanie osadów itp.

Rozwiązania mobilne

Veolia Water Technologies oferuje usługę Mobile Water Services dla przedsiębiorstw wodociągowych wymagających tymczasowego lub dodatkowego systemu oczyszczania wody/ścieków a także dla producentów przemysłowych wykorzystujących wodę oczyszczoną do linii produkcyjnych i potrzeb zakładu.   

Mobilne systemy uzdatniania wody mogą być stosowane jako jednostki samodzielne lub połączone, tworząc kompletne systemy oczyszczania wody wyposażone w najnowsze technologie.

Share