ORLEN Eko Sp. z o.o., Płock

Instalacja termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych dla ORLEN Eko w Płocku.

Instalacja spalania odpadów niebezpiecznych w Orlen Eko Sp. z o.o. została wybudowana w latach 2007-2008 i uruchomiona w sierpniu 2008 roku. Kontrakt realizowany przez Veolia Water Systems Sp. z o.o., OTV i Kruger A/S obejmował zaprojektowanie, wybudowanie, kompletne wyposażenie i uruchomienie obiektu.

Rozwiązania techniczne

spalarnia osadów ściekowych

Spalarnia posiada przepustowość 50 000 ton rocznie osadu odwodnionego.
Do spalania kierowane są cztery typy odpadów: osady zaolejone z mechanicznego i fizyko-chemicznego oczyszczania ścieków rafineryjnych, osad nadmierny z komór osadu czynnego, flotujące kożuchy oraz wysuszony osadkomunalny od dostawców zewnętrznych.
Mieszanina osadów odwodnionych w wirówkach dekantacyjnych podawana jest do dwóch autonomicznych linii spalania w piecach ze złożem fluidalnym. Każda linia spalania zaprojektowana jest na przepustowość nominalną 3110 kg/h wsadu.

Zastosowana technologia PYROFLUIDTM zapewnia unieszkodliwianie odpadów w procesie ciągłym, prowadzonym z kompleksową kontrolą parametrów spalania i monitoringiem spalin oczyszczonych.
Spalarnia wyposażona jest w układ odzysku energii do podgrzewania powietrza procesowego i produkcji pary, system nie katalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR oraz system oczyszczania spalin metodą mokrą. Odpylanie spalin zachodzi na mokrym elektrofiltrze, oczyszczanie chemiczne w skruberze, zaś adsorpcja dioksyn i rtęci na filtrze z węglem aktywnym.

Odcieki z procesu oczyszczania spalin poddawane są oczyszczaniu w lokalnej podczyszczalni przed zrzutem do kanalizacji zakładowej ORLEN S.A. Podczyszczalnia składa się z wymiennika schładzającego ścieki, pakietu MULTIFLOTM do neutralizacji ścieków, koagulacji, flokulacji i filtracji zanieczyszczeń występujących w formie zawiesiny.

termiczna utylizacja osadów

Ścieki z oczyszczania gazów odlotowych spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.
Odpady po procesie oczyszczania spalin kierowane są na składowisko odpadów niebezpiecznych na terenie zakładów ORLEN.

Instalacja spalania spełnia wymagania:

  • Dyrektywy 2000/76/EU w sprawie spalania odpadów,
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki
    w sprawie prowadzenia procesów termicznego przekształcania odpadów,
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.
zbiornik granulatu

Instalacja termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem technologii spalania w piecu fluidalnym PYROFLUID™ jest pierwszą tego typu instalacją wybudowaną i uruchomioną w Polsce. Jest to najnowocześniejsza w kraju spalarnia odpadów niebezpiecznych.

Innowacjami w procesie są:

  • zastosowanie specjalnego systemu odzysku ciepła,
  • możliwość spalania wysuszonych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych.

Proces technologiczny realizowany w spalarni ORLEN Eko jest zgodny z wytycznymi Komitetu IPPC dotyczącymi stosowania BAT - Najlepszej Dostępnej Techniki.

Share