Ekoland Sp. z o.o., Tychy (Grupa Maspex)

Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków dla firmy Ekoland Sp. z o.o. w Tychach.

Historia projektu

Celem nowej instalacji było zapewnienie stabilnych (niezależnie od zmiennej charakterystyki ścieków surowych) parametrów ścieków oczyszczanych, transfer ok. 80% ładunku zanieczyszczeń organicznych w wysokoenergetyczny biogaz stanowiący tzw. energię ze źródeł odnawialnych oraz optymalizacja kosztów eksploatacyjnych.
Veolia Water Systems sp. z o.o. zrealizowała nową oczyszczanię w trybie pod klucz, jak większość innych inwestycji oraz była dostawcą technologii. Oczyszczalnia dla firmy Ekoland sp. z o.o. jest czwartą inwestycją zrealizowaną przez VWS dla Grupy Maspex. 
Termin realizacji zadania: od maja 2009 do października 2011.

Rozwiązanie technologiczne

Do oczyszczenia ścieków w przedsiębiorstwie Ekoland Sp. z o.o. zastosowano sekwencję procesu beztlenowego i tlenowego - układ będący standardem firmy Veolia Water Technologies dla przemysłu owocowo-warzywnego. 
Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie parametrów odpływowych pozwalających na zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Gostynki.

Zasadniczy proces oczyszczania ścieków (80% ładunku zanieczyszczeń) przebiega w stopniu beztlenowym oczyszczalni. Proces beztlenowego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykazuje się nadzwyczajną efektywnością i stabilnością. Następujący po nim stopień tlenowy usuwa jedynie pozostałe 20% ładunku, dzięki czemu praca stopnia tlenowego jest również bardzo stabilna.

Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących elementów :

 • podczyszczanie ścieków na sicie w celu zatrzymania części stałych,
 • wyrównanie wahań przepływu w zbiorniku buforowym i awaryjnym,
 • okresowe magazynowanie ścieków (o zbyt niskim lub wysokim pH, o wysokim stężeniu ChZT, o zbyt niskiej temperaturze) w zbiorniku zrzutów awaryjnych,
 • oczyszczanie biologiczne beztlenowe w reaktorze wysokoobciążonym,
 • oczyszczanie biologiczne tlenowe,
 • doczyszczenie ścieków z zawiesin w procesie flotacji oraz na filtrach piaskowych.

Zaletą zastosowanej kombinacji technologii beztlenowo-tlenowej jest bardzo niska produkcja osadu beztlenowego, który ma wartość handlową. Z kolei produkcja osadu w procesie tlenowym stosowanym jako drugi stopień oczyszczania, jest znacznie mniejsza niż w systemach czysto tlenowych, co istotnie obniża koszty gospodarki osadowej.

Instalacja jest przystosowana do wykorzystania w kotłowni produkowanego w procesie beztlenowym biogazu, co obniża koszty ogólne zakładu poprzez oszczędności w zakresie zużycia gazu ziemnego oraz emisję gazów cieplarnianych (CO2).

Na oczyszczalni zastosowano również proces biologicznego odsiarczania biogazu.

Głównymi zaletami zastosowanej technologii oczyszczania ścieków są:

 • stabilna praca oczyszczalni niezależnie od dużej zmienności jakości i ilości ścieków surowych,
 • łatwe i bezproblemowe zatrzymywanie i uruchamianie oczyszczalni w okresach przestojów produkcyjnych,
 • wyjątkowo stabilna praca stopnia oczyszczania tlenowego,
 • bardzo mały przyrost masy osadu w stosunku do rozwiązań opartych na metodach tlenowych,
 • dodatni bilans energetyczny przez większą część roku,
 • korzyści w postaci wytwarzanego biogazu, który będzie wykorzystywany głównie jako dodatkowe źródło energii dla zakładu,
 • ograniczona do minimum produkcja odpadów (osadów) do zagospodarowania,
 • brak odorów.

Cała oczyszczalnia jest rozwiązaniem kompaktowym, co pozwoliło na ograniczenie niezbędnej do zabudowy powierzchni do minimum. Obiekt spełnia normy i parametry dotyczące ochrony jakości wód powierzchniowych, hałasu i emisji.

Share