Tymbark SA, Tymbark

Oczyszczalnia ścieków dla Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw Tymbark SA w Tymbarku.

Historia projektu

Oczyszczalnia ścieków Tymbark

Decyzję o budowie nowej oczyszczalni ścieków dla zakładu Tymbark S.A w Tymbarku podjęto ze względu na planowany rozwój produkcji, co skutkuje zwiększoną ilością odprowadzanych ścieków oraz problemy eksploatacyjne na istniejącej starej oczyszczalni pracującej w technologii tlenowej osadu czynnego. W czerwcu 2006 r. rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków. Celem było uzyskanie wymaganej przepustowości oczyszczalni oraz zastosowanie nowoczesnej technologii, pozwalającej na zrzut ścieków oczyszczonych do wód płynących (Rzeka Łososina). Uzyskanie stale wysokich parametrów jakości na odpływie było szczególnie ważne ze względu na ujęcie wody pitnej znajdujące się poniżej miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków.
Budowę obiektu zakończono w czerwcu 2007 r.

Rozwiązanie techniczne

Po wnikliwej analizie charakterystyki ścieków, w oparciu o doświadczenia z pracujących instalacji, do oczyszczenia ścieków w przedsiębiorstwie Tymbark S.A. zaproponowano wdrożenie procesu w sekwencji beztlenowo/tlenowej. Ta sprawdzona i szeroko stosowana dla wysoko obciążonych ścieków technologia łączy w sobie niezawodność i łatwość eksploatacji. Taka kombinacja pozwala na istotną redukcję kosztów eksploatacyjnych przy pełnym spełnieniu wymagań, co do jakości ścieków oczyszczonych.
W procesie beztlenowym wykorzystywane są zdolności bakterii do przekształcania materiału organicznego w niewielką ilość biomasy komórkowej oraz do bogatego w energię biogazu.
W procesie tlenowym związki organiczne rozkładane są do postaci CO2 i H2O.

Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków w Tymbarku obejmuje następujące etapy oczyszczania:

  • podczyszczanie ścieków na kracie, piaskowniku i sicie w celu zatrzymania części stałych,
  • wyrównanie wahań przepływu w zbiorniku buforowym,
  • okresowe magazynowanie w zbiorniku zrzutów awaryjnych ścieków charakteryzujących się zbyt niskim lub wysokim pH, wysokim stężeniem ChZT lub zbyt niską temperaturą,
  • oczyszczanie biologiczne beztlenowe,
  • oczyszczanie biologiczne tlenowe,
  • separacja zawiesin w procesie flotacji ciśnieniowej,
  • mikrofiltr dla zabezpieczenia ostatecznego odpływu ścieków w przypadkach awaryjnych.

Przy wspólnym zastosowaniu procesu beztlenowego i tlenowego, płynące z nich korzyści są integrowane. Podczyszczanie beztlenowe, po którym następuje poprocesowe oczyszczanie tlenowe, prowadzi do dodatniego bilansu energetycznego, zmniejszonej produkcji osadu i oszczędności przestrzeni. 
Dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania biogazu, który powstaje w procesie oczyszczania ścieków, jako paliwo w kotłowni zakładowej, co jest niezwykle korzystne biorąc pod uwagę koszty eksploatacyjne oczyszczalni.
Cała oczyszczalnia jest rozwiązaniem kompaktowym, co pozwala na ograniczenie niezbędnej do zabudowy powierzchni do minimum.

Share