Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Elektrociepłowni Pątnów

Jedna z największych w Polsce instalacji demineralizacji oparta na membranach UF i RO

odwrócona osmoza

Elektrownia Pątnów o maksymalnej mocy 1646 MW czerpie wodę do chłodzenia i napędzania turbin parowych z jeziora Gosławickiego. Woda charakteryzuje się wysokim stopniem eutrofizacji, zawartością związków organicznych i znacznym zasoleniem, co czyni ją bardzo trudną do uzdatniania. 
Spełnienie norm jakościowych dotyczących zasilania w wodę DEMI dla kotłów parowych o parametrach nadkrytycznych wymagało modernizacji istniejących ciągów, dobudowy trzeciego ciągu demineralizacji oraz budowy nowego układu pre-treatmentu z Actifloc® w celu zabezpieczenia dostaw wody dla El. Pątnów II i El. Pątnów I.

Veolia Water Technologies w ramach kontraktu ”pod klucz” zmodernizowała stację uzdatniania,zapewniając dostarczenie wody procesowej w ilości 198m3/h dla zasilania nowego bloku Elektrowni Pątnów II– 464 MW o parametrach nadkrytycznych oraz do sześciu 200 MW bloków Elektrowni Pątnów I.

Otrzymana woda zdemineralizowana spełnia surowe normy dotyczące odpowiedniej jakości wód stosowanych do procesów technicznych Elektrowni Pątnów I i II.

------

Wybudowana przez Veolia Water Technologies Sp. z o.o. instalacja jest jedną z najnowocześniejszych instalacji na skalę europejską a kombinacja zastosowanych procesów tj. Actiflo, ultrafiltracja, podwójna odwrócona osmoza i końcowy polishing wody DEMI, zapewnia dostawy najwyższej jakości wody zabezpieczając w tym aspekcie bezpieczeństwo i ciągłość pracy bloku nadkrytycznego w Pątnowie.

------

KLUCZOWE DANE

  • Wydajność instalacji wstępnego przygotowania wody powierzchniowej: 2x100% - 2x 320m3/h
  • Wydajność instalacja demineralizacji : 198m3/h
  • 90% odzysk wody ze ścieków pokoagulacyjnych 

KORZYŚCI

  • Stabilność dostaw wody zdemineralizowanej niezależnie od sezonowości wód jeziora
  • Efektywne uzdatnianie „trudnej” wody surowej pochodzącej z jeziora (wysoki stopień eutrofizacji), całkowita redukcja zamulenia, sezonowa zmiana temperatury
  • Bezpieczeństwo pracy stacji
  • Spełnienie surowych norm jakościowych dotyczących wody zdemineralizowanej 
  • Długoletnia, poprawna praca układów membranowej ultrafiltracji i odwróconej osmozy za sprawą bardzo efektywnego procesu wstępnego przygotowania wody w ACTIFLO.

ROZWIĄZANIE

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody obejmuje dwa etapy:

- proces wstępnego przygotowania wody pobranej z jeziora wykorzystujący zaawansowaną, bazującą na procesach koagulacji, flokulacji i sedymentacji technologię ACTIFLO® oraz filtrację piaskową. Dwa ciągi technologiczne o łącznej wydajności 640 m2/h zapewniają redukcję 50% zanieczyszczeń pochodzenia organicznego oraz obniżenie barwy i mętność wody.

- demineralizacja obejmuje trzy linie ultrafiltracji i układ dwustopniowej odwróconej osmozy (Double RO). Finalna demineralizacja prowadzona jest na desorberach oraz czterech wymiennikach jonitowych ze złożem mieszanym (tzw. mixbed).

Share