Obiekty zrealizowane w Polsce

Kategorie

Ilość elementów

1| 2| 3| 4

Modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem kogeneracji dla SM Mlekovita

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies zaprojektowała i przeprowadziła modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków mleczarskich i komunalnych, której głównym celem było uzyskanie efektu ekologicznego i przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń. 

Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków dla Tymbark Sp.z.o.o. Sp.k. w Olsztynku

Sektor przemysłowy

Nowa wysokoefektywna oczyszczalnia osiąga parametry pozwalające na zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki. Zastosowany proces zapewnił stabilną pracę oczyszczalni, niezależnie od wahań jakości i ilości ścieków surowych z dodatkową korzyścią w postaci wytwarzanego biogazu, wykorzystywanego jako dodatkowe źródło energii dla zakładu.  

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych na OŚ "Czajka", Warszawa

Sektor komunalny

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wybudowana na Oczyszczalni Ścieków "Czajka" jest niezwykle zaawansowaną technologicznie instalacją przekształcającą termiczne osady i odpady poprocesowe pochodzące z OŚ "Czajka" oraz osady dowożone z Miejskiej OŚ "Południe". Na stacji zastosowano technologię spalania osadów w złożu fluidalnym Pyrofluid®, system wymiany i odzysku ciepła oraz trzystopniowy system oczyszczania spalin typu suchego, w tym technologię SCR skutkującą niższym oddziaływaniem na środowisko niż przewidziane w regulacjach.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "Czajka", Warszawa

Sektor komunalny

Największy w Polsce projekt w branży wodno-ściekowej. Celem rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych "Czajka" było zwiększenie przepustowości z 240 000 m3/d do 435 300 m3/d. Oczyszczalnia działa na zasadzie osadu czynnego z użyciem azotu (procesy nitryfikacji i denitryfikacji - technologia BIODENIPHO®). Zainstalowany system sterowania STAR® steruje i kontroluje pracę biologicznej części oczyszczalni. Odwodniony osad z oczyszczalni jest kierowany na Stację Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. 

Stacja zmiękczania dla Fortum Silesia w Zabrzu

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies dostarczyła instalację zmiękczania wody surowej, wykorzystywanej na potrzeby zakładu Fortum Silesia w Zabrzu, o wydajności 40 m3/h. 

Stacja uzdatniania i generacji wody zdemineralizowanej dla Fresenius Kabi Polska w Kutnie

Sektor przemysłowy

Głównym celem inwestycji było zaprojektowanie i budowa nowej stacji uzdatniania wody na potrzeby urządzeń do generacji wody do iniekcji. 

Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie

Sektor komunalny

W ramach inwestycji została wybudowana stacja termicznej utylizacji osadów pochodzących z OŚ Płaszów i OŚ Kujawy w Krakowie, z możliwością utylizacji osadów dowożonych z innych oczyszczalni. Instalacja bazuje na technologii spalania osadów w złożu fluidalnym PyrofluidTM. Celem projektu było uzyskanie procesu termicznej utylizacji z jak najmniejszym zużyciem energii oraz zminimalizowanie kosztów zagospodarowania odpadów powstających w procesie. 

Zakładu Uzdatniania Wody w Bochni

Sektor komunalny

Inwestycja obejmowała rozbudowę oraz modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Bochni do wydajności maksymalnej 17 280 m3/d z zastosowaniem technologii ACTIFLO.

Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków dla firmy Ekoland sp. z o.o. w Tychach (Grupa Maspex)

Sektor przemysłowy

Inwestycja polegała na realizacji pod klucz nowej wysokoefektywnej oczyszczalni ścieków przemysłowych. W rozwiązaniu zastosowano sekwencję procesu beztlenowego i tlenowego - układ będący standardem firmy Veolia Water Technologies dla przemysłu owocowo-warzywnego. 

Oczyszczalnia wód kopalnianych dla Kopalni Węgla Brunatnego „Turów" w Bogatyni (projekt Turów II)

Sektor przemysłowy

Celem budowy oczyszczalni było oczyszczenie wód pochodzących z odkrywki kopalni węgla brunatnego w stopniu, pozwalającym na zrzut do potoku Biedrzychówka.
Instalację wyposażono w dwie linie ActifloTM oraz pełną linię odwadniania osadów na prasach taśmowych. Rozwiązanie pozwoliło uzyskać redukcję zawiesiny z poziomu maks. 2500 mg/l do wartości poniżej 35 mg/l przy przepływie maks. 40,8 m3/min.

1| 2| 3| 4

Share