11/09/2020

Oświadczenie dotyczące Oczyszczalni Ścieków "Czajka"

W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie informujemy, że Veolia Water Technologies Sp. z o.o. nie brała udziału w realizacji kontraktu o wspomnianym zakresie.

Veolia Water Technologies w konsorcjum z innymi firmami była wykonawcą kontraktu na modernizację samej oczyszczalni ścieków „Czajka”, będąc odpowiedzialną za rozwiązania w obszarze procesu oczyszczania ścieków oraz urządzenia technologiczne z tym związane.  

Kontrakt na instalację przesyłu ścieków (kolektorów) był realizowany przez konsorcjum spółek Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „Metro” Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Hydrobudowa Polska SA, Hydrobudowa 9 SA oraz Infra SA.

Prosimy o niełączenie firmy Veolia z zakresem prac, za które nie ponosi odpowiedzialności oraz o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które wpływają negatywnie na wizerunek naszej firmy.  

------

In relation to the information appearing in the media concerning the failure of the collectors discharging waste water from the left-bank Warsaw to the "Czajka" Wastewater Treatment Plant in Warsaw, we inform that Veolia Water Technologies Sp. z o.o. did not take part in the execution of the contract of the aforementioned scope.

Veolia Water Technologies in consortium with other companies was a contractor for the modernization of the "Czajka" Wastewater Treatment Plant itself, being responsible for solutions in the area of waste water treatment process and related technological facilities.  

The contract for the sewage transmission system (collectors) was carried out by a consortium of companies Przedsiębiorstwo Robót Górniczych "Metro" Sp. z o.o. (consortium leader), Hydrobudowa Polska SA, Hydrobudowa 9 SA and Infra SA.

Please do not associate Veolia with the scope of work for which it is not responsible and do not disseminate false information that adversely affects our company's image.  

fot. aeromedia.pl

Oczyszczalnia Ścieków "Czajka", Warszawa

Share